Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ФОРУЪРД. автор:проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • АВАНСОВИ ВНОСКИ ПО РЕДА НА ЗКПО. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • АВАНСОВОТО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • АПОРТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ - СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ ЕФЕКТИ. автор: д.е.с. Пламен Донев, регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант

  Виж повече

 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати в администрацията се дава 4 пъти годишно. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Коментар по Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • КОРЕКЦИЯ НА СЧЕТОВОДНА ГРЕШКА, СВЪРЗАНА С ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРЕУМ АКТИВ. автор:Евгени Рангелов

  Виж повече

 • МСФО 13 ОЦЕНЯВАНЕ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ. автор:доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ПРАВОТО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ СЛЕД 01.01.2013г. автор: Лиляна Панева

  Една от най- съществените промени в ЗДДС, обн. в ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., е промяната в обхвата на ограниченията за ползване на данъчен кредит за придобиванията на леки автомобили при обстоятелствата, определени в разпоредбите на чл. 70 от закона. В тази връзка е променена и дефиницията на понятието "лек автомобил" за целите на облагането с ДДС, като в т.18 от §1 на ДР на закона е заличено изискването броят на местата в автомобилите, които се квалифицират като "леки" по смисъла на закона, да се определят само на база местата в тях монтирани от производителите им. В резултат на това, когато за целите на икономическата си дейност лицата, придобили автомобили с до 5+1 места, монтират в тях постоянни допълнителни места, те ще се включват в броя на местата, определящи приложимостта на ограниченията по чл. 70 от ЗДДС. Измененията и допълненията в разпоредбите на чл. 70 от закона, влизат в сила от 01.01.2013 г. и засягат: - правото за ползване на данъчен кредит за доставките, които възникват при наемане на леки автомобили, както и на получени транспортни или таксиметрови услуги, извършвани с наети превозни средства. За целта от текста на чл. 70, ал. 1, т. 4 е отпаднала думата "нает", която ограничаваше ползването му в такива случаи. При наличието на изискванията, регламентирани в чл.68 -71 от закона, за доставките, при които правото на данъчен кредит възниква след 01.01.2013 г. то може да бъде упражнено по общоопределените нормативен ред и срокове. ; - правото за ползване на данъчен кредит за стоките или услугите, предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението експлоатацията на наети леки автомобили, както и на получените транспортни и таксиметрови услуги, извършвани с тях, включително кредит за резервни части, окомплектовка, горивни и смазочни материали на наети леки автомобили. Това произтича от промяната в разпоредбата на чл. 70, ал.1, т.5 от закона; - редът за прилагане на ограниченията за ползване на данъчен кредит при придобиване или внос на леки автомобили и мотоциклети, както и на свързаните с тяхната поддръжка, ремонт, подобрения или експлоатация стоки или услуги, които не се използват за извършването на дейностите, посочени в разпоредбите на т.1-4 от ал. 2 на чл. 70 от закона. По силата на тези разпоредби за леките автомобили, с които се извършват таксиметрови, транспортни, куриерски услуги или услуги за обучение на водачи на МПС; които са предназначени за препродажби с или без последваща преработка, както и за стоките и услугите, свързани с тяхната поддръжка, ремонт, подобрения и експлоатацияограничението за ползване на данъчен кредит не се прилага. Чрез промяна разпоредбите на чл. 70, ал. 2 от закона, в която е добавена нова т. 5, която връща редът за ползване на право на данъчен кредит, прилаган до 31.12.2006 г. По силата на нейната разпоредба придобиването или вносът на леки автомобили и мотоциклети, и стоките или услугите, свързани с тяхната експлоатация, ремонт, подобрения, резервни части и т.н. е с право на данъчен кредит, независимо че освен за дейностите, при които органичението не се прилага, се използван и за такива, различни от посочените в т. 1 -4 на ал. 2 на чл.70 от закона

 • ПРЕДСТАВЯНЕ НА АКТИВИТЕ, ПАСИВИТЕ И СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС, ИЗГОТВЕН ПО НСФОМСП. автор: гл.ас.д-р Даниела Георгиева

  Виж повече

 • ПРОВИЗИРАНЕ И ОБЕЗЦЕНКА НА БАНКОВИТЕ КРЕДИТИ. автор:гл.ас.д-р Венцислав Вечев

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРИРАНЕТО НА ДОХОДИТЕ И НА СРОКОВЕТЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ПО ЗДДФЛ. автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Промените на Кодекса за социално осигуряване (Консултации по прилагането на КСО през 2013 г.) автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 1/1.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.67595 лв
1 GBP = 2.18663 лв