Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ФОРУЪРД. автор:проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • АВАНСОВИ ВНОСКИ ПО РЕДА НА ЗКПО. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • АВАНСОВОТО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА. автор: Цветан Станкулов

  За коректното авансово данъчно облагане на печалбите на юридическите лица и доходите на физическите лица, включително предприятията на едноличните търговци трябва да се вземат под внимание и прилагат съответните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица. А за новите моменти в реда и начините за авансово облагане на юридическите лица с корпоративен данък и на предприятията на едноличните търговци с данък върху доходите от стопанска дейност е необходимо да се черпи информация от съответните текстове на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Обн. ДВ, бр. 94 от 30 декември 2012 г., в сила от 1 януари 2013 г.). Освен това, като въведение в темата може да се отбележи, че в най-общ план новите моменти в авансовото данъчна облагане през текущата данъчна година, се отнасят за съществени принципни изменения в реда и начините за определяне на размера на дължимите авансови вноски за корпоративния данък и за данъка върху доходите от стопанска дейност на едноличните търговци, които се разглеждат и коментират в предлаганата разработка. А в конкретен практически план за реда в авансовото данъчно облагане, както на юридическите лица, така и на физическите лица трябва да вземат под внимание и прилагат съответните разпоредби на подоходните данъчни закони, както следва: ЗА АВАНСОВОТО ОБЛАГАНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА Реда и начините на авансово данъчно облагане на печалбите на юридическите лица през текущата година се съдържат най-вече в текстовете на § 53 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Обн. ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г., в сила от 1 януари 2013 г., в частта на закона за корпоративното подоходно облагане. Както до сега правната материя, свързана с авансовото данъчно облагане на печалбите на юридическите лица с корпоративен данък, като цяло се съдържа в разпоредбите на глава четиринадесета от материалния данъчен закон, озаглавена "Авансови вноски". В този смисъл вниманието на счетоводните практики на предприятията трябва да се насочи към изпълнение на изискванията, съдържащи се в следните специфични законови разпоредби: 1. разпоредбите на чл. 83, след промяната в които следва: 1.1. изменение в текста на ал. 1 от чл. 83, вследствие на което данъчно задължените лица ще правят месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративен данък на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година. 1.2. изменение в текста на ал. 2, т. 1 от чл. 83, съгласно което авансови вноски няма да правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 000 лв.

 • АПОРТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ - СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ ЕФЕКТИ. автор: д.е.с. Пламен Донев, регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант

  Виж повече

 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати в администрацията се дава 4 пъти годишно. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Коментар по Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • КОРЕКЦИЯ НА СЧЕТОВОДНА ГРЕШКА, СВЪРЗАНА С ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРЕУМ АКТИВ. автор:Евгени Рангелов

  Виж повече

 • МСФО 13 ОЦЕНЯВАНЕ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ. автор:доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ПРАВОТО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ СЛЕД 01.01.2013г. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ПРЕДСТАВЯНЕ НА АКТИВИТЕ, ПАСИВИТЕ И СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС, ИЗГОТВЕН ПО НСФОМСП. автор: гл.ас.д-р Даниела Георгиева

  Виж повече

 • ПРОВИЗИРАНЕ И ОБЕЗЦЕНКА НА БАНКОВИТЕ КРЕДИТИ. автор:гл.ас.д-р Венцислав Вечев

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРИРАНЕТО НА ДОХОДИТЕ И НА СРОКОВЕТЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ПО ЗДДФЛ. автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Промените на Кодекса за социално осигуряване (Консултации по прилагането на КСО през 2013 г.) автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 1/1.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв