Списание Актив

Брой: 1/1.2013

Основна тема: ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ФОРУЪРД. автор:проф.Стоян Дурин

Теми на броя:

АВАНСОВИ ВНОСКИ ПО РЕДА НА ЗКПО. автор: Мина Димитрова

I.Промени в реда и начина на определяне на авансовите вноски С пар.53 на Закона за изменение и допълнение на ЗДДС, публикуван в Д.В. бр.94 от 30.11.2012г. са приети значителни изменения и допълнения в данъчни норми на ЗКПО, касаещи реда и начина на определяне на авансовите вноски за 2013г., а именно: Промени в до 01.01.2013г. от 01.01.2013г. 1.Базата за определяне на авансовите вноски-чл.83,ал.1 На база на декларираната данъчна печалба за предходната година. На база на прогнозната данъчна печалба за текущата година. 2.Размера на нетните приходи от продажби за предходната година за ДЗЛ, които не са задължени да правят авансови вноски-чл.83,ал.2 Авансови вноски не правят ДЗЛ, чиито нетните приходи от продажби за предходната година не превишават 200 000лв. Авансови вноски не правят ДЗЛ, чиито нетните приходи от продажби за предходната година не превишават 300 000лв. 3.Създава се нова ал.3 към чл.83, която дава възможност на лицата по чл.83,ал.2 по собствено желание да правят тримесечни авансови вноски Лицата по чл.83,ал.2, които не са задължени да правят авансови вноски, могат да правят тримесечни авансови вноски по реда за авансовите вноски, определен с глава четиринадесета на ЗКПО. 4.Базата и начина на определяне на месечни авансови вноски-чл.84 и чл.86 Месечни авансови вноски се правят от ДЗЛ, формирали данъчна печалба за предходната година. Месечни авансови вноски правят ДЗЛ, чиито нетни приходи от продажби за предходната година превишават 3000000лв. 5.Базата и начина на определяне на тримесечните авансови вноски-чл.85 и 87 Тримесечни авансови вноски се правят от ДЗЛ, които не са формирали данъчна печалба за предходната година, а са формирали данъчна загуба или нулев данъчен финансов резултат. Тримесечни авансови вноски се правят от ДЗЛ, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 3000000лв. 6.Задължително деклариране на авансовите вноски- създава се чл.87а Определените по реда на чл.86- месечни и чл.87- тримесечни авансови вноски за текущата календарна година се декларират с годишната данъчна декларация за предходната календарна година

АВАНСОВОТО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА. автор: Цветан Станкулов

АПОРТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ - СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ ЕФЕКТИ. автор: д.е.с. Пламен Донев, регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант

Допълнително възнаграждение за постигнати резултати в администрацията се дава 4 пъти годишно. автор: Жанет Богомилова

Коментар по Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. автор: Румяна Станчева

КОРЕКЦИЯ НА СЧЕТОВОДНА ГРЕШКА, СВЪРЗАНА С ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРЕУМ АКТИВ. автор:Евгени Рангелов

МСФО 13 ОЦЕНЯВАНЕ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ. автор:доц.д-р Марин Гълъбов

ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ФОРУЪРД. автор:проф.Стоян Дурин

ПРАВОТО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ СЛЕД 01.01.2013г. автор: Лиляна Панева

ПРЕДСТАВЯНЕ НА АКТИВИТЕ, ПАСИВИТЕ И СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС, ИЗГОТВЕН ПО НСФОМСП. автор: гл.ас.д-р Даниела Георгиева

ПРОВИЗИРАНЕ И ОБЕЗЦЕНКА НА БАНКОВИТЕ КРЕДИТИ. автор:гл.ас.д-р Венцислав Вечев

ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРИРАНЕТО НА ДОХОДИТЕ И НА СРОКОВЕТЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ПО ЗДДФЛ. автор:проф.Костадин Иванов

ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА. автор: Аспасия Петкова

Промените на Кодекса за социално осигуряване (Консултации по прилагането на КСО през 2013 г.) автор:Гошо Мушкаров

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59855 лв
1 GBP = 2.21729 лв