Списание Актив

АВАНСОВИ ВНОСКИ ПО РЕДА НА ЗКПО. автор: Мина Димитрова

АВАНСОВОТО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА. автор: Цветан Станкулов

АПОРТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ - СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ ЕФЕКТИ. автор: д.е.с. Пламен Донев, регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант

В предишния брой разгледахме темата за апорт на дълготрайни материални активи. Друга форма на извършване на непарични вноски е апортът на предприятие. В практиката се среща далеч по-рядко, но тази форма на апорт притежава много интересно счетоводно и данъчно третиране. В настоящата статия ще разгледаме тези ефекти, отново както при апортиращото, така и при получаващото дружество, като преди това уточним какво именно се разбира под апорт на предприятие. Концепция за предприятие Нека видим на първо място какво се разбира под предприятие. Съгласно Търговския закон предприятието е съвкупност от права, задължения и фактически отношения. В счетоводните стандарти обаче няма да срещнем същия термин. МСФО 3 "Бизнес комбинации" дефинира не термина предприятие, а бизнес (среща се още и чисто българското словосъчетание - стопанска дейност). Бизнес е интегрираният набор от дейности и активи, които могат да се извършват и управляват с цел осигуряване на възвращаемост. От своя страна ЗКПО дефинира съвсем различен термин. Обособена дейност по смисъла на ЗКПО е съвкупност от активи и пасиви на дружеството, с които от организационна, функционална и финансова гледна точка може да се извършва самостоятелна стопанска дейност. В каква степен тези различни термини се припокриват? Можем да кажем, че предприятие по ТЗ и обособена дейност по ЗКПО са практически едно и също нещо (права - активи; задължения - пасиви; фактически отношения - организация, функции). Бизнес в контекста на бизнес комбинациите по МСФО 3 обаче е по-широко понятие. То обхваща както случаите на прехвърляне на дружеството като цяло чрез прехвърляне на неговите акции или дялове, така и прехвърляне на част от дейността на дружеството, представляваща отделен бизнес, чрез прехвърляне на конкретни активи, пасиви и договори. В контекста на непаричните вноски първият случай представлява апорт на акции (дялове), а вторият е собствено апортът на предприятие. В обобщение, под апорт на предприятие ще разбираме едно дружество, което прави непарична вноска в капитала на второ дружество под формата на съвкупност от активи и пасиви, и свързани с тях фактически отношения (договори, персонал), които представляват самостоятелен бизнес, осъществяван до този момент от първото дружество.

Допълнително възнаграждение за постигнати резултати в администрацията се дава 4 пъти годишно. автор: Жанет Богомилова

Коментар по Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. автор: Румяна Станчева

КОРЕКЦИЯ НА СЧЕТОВОДНА ГРЕШКА, СВЪРЗАНА С ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРЕУМ АКТИВ. автор:Евгени Рангелов

МСФО 13 ОЦЕНЯВАНЕ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ. автор:доц.д-р Марин Гълъбов

ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ФОРУЪРД. автор:проф.Стоян Дурин

ПРАВОТО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ СЛЕД 01.01.2013г. автор: Лиляна Панева

ПРЕДСТАВЯНЕ НА АКТИВИТЕ, ПАСИВИТЕ И СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС, ИЗГОТВЕН ПО НСФОМСП. автор: гл.ас.д-р Даниела Георгиева

ПРОВИЗИРАНЕ И ОБЕЗЦЕНКА НА БАНКОВИТЕ КРЕДИТИ. автор:гл.ас.д-р Венцислав Вечев

ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРИРАНЕТО НА ДОХОДИТЕ И НА СРОКОВЕТЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ПО ЗДДФЛ. автор:проф.Костадин Иванов

ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА. автор: Аспасия Петкова

Промените на Кодекса за социално осигуряване (Консултации по прилагането на КСО през 2013 г.) автор:Гошо Мушкаров

Основна тема: ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ФОРУЪРД. автор:проф.Стоян Дурин

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 1/1.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58998 лв
1 GBP = 2.21616 лв