Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ФОРУЪРД. автор:проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • АВАНСОВИ ВНОСКИ ПО РЕДА НА ЗКПО. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • АВАНСОВОТО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • АПОРТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ - СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ ЕФЕКТИ. автор: д.е.с. Пламен Донев, регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант

  Виж повече

 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати в администрацията се дава 4 пъти годишно. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Коментар по Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • КОРЕКЦИЯ НА СЧЕТОВОДНА ГРЕШКА, СВЪРЗАНА С ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРЕУМ АКТИВ. автор:Евгени Рангелов

  Виж повече

 • МСФО 13 ОЦЕНЯВАНЕ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ. автор:доц.д-р Марин Гълъбов

  В един от последните дни на 2012 г. бяха публикувани изменения на някои международни счетоводни стандарти, а така също и нови международни счетоводни стандарти. С Регламент (ЕС) № 1254/2012 на Европейската комисия от 11 декември 2012 г. приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 се изменя по-следния начин: а) Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 10 Консолидирани финансови отчети се добавя, както е посочено в приложението към Регламент (ЕС) № 1254/2012; б) МСФО 1, МСФО 2, МСФО 3, МСФО 7, Международен счетоводен стандарт (МСС) 1, МСС 7, МСС 21, МСС 24, МСС 27, МСС 32, МСС 33, МСС 36, МСС 38, МСС 39 и разяснение 5 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО 5) се изменят, а разяснение 12 на Постоянния комитет за разяснения (ПКР 12) се замества в съответствие с МСФО 10, както е посочено в приложението към Регламент (ЕС) № 1254/2012; в) МСФО 11 Съвместни предприятия се добавя, както е посочено в приложението към Регламент (ЕС) № 1254/2012; г) МСФО 1, МСФО 2, МСФО 5, МСФО 7, МСС 7, МСС 12, МСС 18, МСС 21, МСС 24, МСС 32, МСС 33, МСС 36, МСС 38, МСС 39 и разясненията на КРМСФО 5, КРМСФО 9 и КРМСФО 16 се изменят, а МСС 31 и ПКР 13 се заместват в съответствие с МСФО 11, както е посочено в приложението към Регламент (ЕС) № 1254/2012; д) МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия се добавя, както е посочено в приложението към Регламент (ЕС) № 1254/2012; е) МСС 1 и МСС 24 се изменят в съответствие с МСФО 12, както е посочено в приложението към Регламент (ЕС) № 1254/2012; ж) Измененият МСС 27 Индивидуални финансови отчети се добавя, както е посочено в приложението към Регламент (ЕС) № 1254/2012;

 • ПРАВОТО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ СЛЕД 01.01.2013г. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ПРЕДСТАВЯНЕ НА АКТИВИТЕ, ПАСИВИТЕ И СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС, ИЗГОТВЕН ПО НСФОМСП. автор: гл.ас.д-р Даниела Георгиева

  Виж повече

 • ПРОВИЗИРАНЕ И ОБЕЗЦЕНКА НА БАНКОВИТЕ КРЕДИТИ. автор:гл.ас.д-р Венцислав Вечев

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРИРАНЕТО НА ДОХОДИТЕ И НА СРОКОВЕТЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ПО ЗДДФЛ. автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Промените на Кодекса за социално осигуряване (Консултации по прилагането на КСО през 2013 г.) автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 1/1.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв