Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ФОРУЪРД. автор:проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • АВАНСОВИ ВНОСКИ ПО РЕДА НА ЗКПО. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • АВАНСОВОТО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • АПОРТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ - СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ ЕФЕКТИ. автор: д.е.с. Пламен Донев, регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант

  Виж повече

 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати в администрацията се дава 4 пъти годишно. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Коментар по Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • КОРЕКЦИЯ НА СЧЕТОВОДНА ГРЕШКА, СВЪРЗАНА С ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРЕУМ АКТИВ. автор:Евгени Рангелов

  Основната цел на годишния финансов отчет-да представи вярно и честно имущественото и финансовото състояние на предприятието, както и изменението на собствения капитал и паричните потоци изисква да се извърши корекция на допуснати в предходни отчетни периоди счетоводни грешки и то така, сякаш грешката не е била допускана. За целта се прилагат общи правила, регламентирани със СС 8 Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика, респ. едноименния МСС 8. За данъчни цели приложение намират чл. 75 и следващите от ЗКПО. Най-често грешките са свързани с неотчетени в минали периоди приходи и разходи. Корекцията се прави без да се засяга текущия финансов резултат, за сметка на неразпределената печалба от минали години, а когато няма такава или е недостатъчна, се формира данъчна загуба. Освен това следва да се отбележи, че в СС 8 има възможност предприятието да прилага избран подход-препоръчителен или алтернативен за корекция на грешките, докато в МСС 8 се прилага само препоръчителният подход. Считаме, че и по СС 8 следва да се прилага само препоръчителния подход, тъй като алтернативният е твърде сложен и засяга годишните обороти и резултата, а това изисква съответни действия за елиминиране на влиянието на корекцията. Значително по-сложен е редът за корекция на счетоводна грешка, свързана с данъчен амортизируем актив. Особено след като в ЗКПО бяха направени корекции в чл. 75, ал. 4, чл. 61, т. 3, чл. 62, ал. 1 и 4, чл. 79 и т. 63 от § 1 на ДР на закона. Счетоводните грещки от минали години могат да бъдат открити както при данъчни проверки и ревизии, така и от самото предприятие, особено в периода на годишното счетоводно приключване.

 • МСФО 13 ОЦЕНЯВАНЕ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ. автор:доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ПРАВОТО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ СЛЕД 01.01.2013г. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ПРЕДСТАВЯНЕ НА АКТИВИТЕ, ПАСИВИТЕ И СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС, ИЗГОТВЕН ПО НСФОМСП. автор: гл.ас.д-р Даниела Георгиева

  Виж повече

 • ПРОВИЗИРАНЕ И ОБЕЗЦЕНКА НА БАНКОВИТЕ КРЕДИТИ. автор:гл.ас.д-р Венцислав Вечев

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРИРАНЕТО НА ДОХОДИТЕ И НА СРОКОВЕТЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ПО ЗДДФЛ. автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Промените на Кодекса за социално осигуряване (Консултации по прилагането на КСО през 2013 г.) автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 1/1.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв