Списание Актив

АВАНСОВИ ВНОСКИ ПО РЕДА НА ЗКПО. автор: Мина Димитрова

АВАНСОВОТО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА. автор: Цветан Станкулов

АПОРТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ - СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ ЕФЕКТИ. автор: д.е.с. Пламен Донев, регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант

Допълнително възнаграждение за постигнати резултати в администрацията се дава 4 пъти годишно. автор: Жанет Богомилова

Коментар по Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. автор: Румяна Станчева

КОРЕКЦИЯ НА СЧЕТОВОДНА ГРЕШКА, СВЪРЗАНА С ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРЕУМ АКТИВ. автор:Евгени Рангелов

МСФО 13 ОЦЕНЯВАНЕ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ. автор:доц.д-р Марин Гълъбов

ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ФОРУЪРД. автор:проф.Стоян Дурин

ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ФОРУЪРД Форуърдът е договор между две лица (продавач и купувач) за предоставяне на определено количество чуждестранна валута, ценни книжа, суровини, материали или продукция на определена бъдеща дата при определен обменен курс, респ. цена. По-специално приложение намира договорът "форуърд - форуърд". Този вид договор обикновено включва: а) сделка за изкупуване на определената бъдеща дата напр. на ценни книжа с падеж на друга дата, още по-напред в бъдещето; б) сделка за покупка напр. в една чуждестранна валута за един срок (примерно шест месеца) срещу продажба на същата валута за друг срок. Както е видно форуърдът засяга две страни: купувачът - за отчитане на покупката и продавачът - за отчитане на продажбата. Ще си позволим да представим счетоводното отчитане по отделно при тези две лица с конкретни примери. 1. Отчитане на договор за форуърд при покупка, при купувача Пример. На 30 април 2011 г. АД "ТИТАН" сключва договор за форуърд с брокерска къща "УТРО" за покупка на 5 000 броя собствени (съкровищни) акции с падеж на 30 юни 2012 г. Сделката е възможно да бъде уредена нетно в парични средства, нетно в акции или парични средства срещу акции (брутно физическо уреждане). Счетоводното отчитане на договора за форуърд е свързано с известността на следните данни (в два варианта): Първи Втори вариант вариант 1. Пазарна цена на акция на: а) 30 април 2011 г. 70 лв. 70 лв. б) 31 декември 2011 г. 75 лв. 65 лв. в) 30 юни 2012 г. 78 лв. 69 лв. 2. Твърда форуърдна цена, която ще бъде платена на 30 юни 2012 г. 74 лв. 72 лв. 3. Сегашна стойност на форуърдната цена цена на 30 април 2011 г. 72 лв. 71 лв. 4. Справедлива стойност на договора за форуърд: - на 30 април 2011 г. 0 лв. 0 лв. - на 31 декември 2011 г. в левове 25 000 (25 000) - на 30 юни 2012 г. в левове 40 000 5 000

ПРАВОТО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ СЛЕД 01.01.2013г. автор: Лиляна Панева

ПРЕДСТАВЯНЕ НА АКТИВИТЕ, ПАСИВИТЕ И СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС, ИЗГОТВЕН ПО НСФОМСП. автор: гл.ас.д-р Даниела Георгиева

ПРОВИЗИРАНЕ И ОБЕЗЦЕНКА НА БАНКОВИТЕ КРЕДИТИ. автор:гл.ас.д-р Венцислав Вечев

ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРИРАНЕТО НА ДОХОДИТЕ И НА СРОКОВЕТЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ПО ЗДДФЛ. автор:проф.Костадин Иванов

ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА. автор: Аспасия Петкова

Промените на Кодекса за социално осигуряване (Консултации по прилагането на КСО през 2013 г.) автор:Гошо Мушкаров

Основна тема: ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ФОРУЪРД. автор:проф.Стоян Дурин

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 1/1.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58998 лв
1 GBP = 2.21616 лв