Списание Актив
  • Тема на броя:
    ПРЕНАСЯНЕ НА ДАНЪЧНА ЗАГУБА ПО РЕДА НА ЗКПО. автор: МИНА ДИМИТРОВА

    Данъчно задължените лица, които формират облагаемия си доход по реда на ЗКПО имат право да пренасят данъчна загуба. Данъчната загуба за пренасяне е отрицателния данъчен финансов резултат получен от счетоводния финансов резултат (положителен или отрицателен), преобразуван по реда на ЗКПО. В практиката понятието "пренасяне на загуба", често се идентифицира с "покриване на загуба", а това са коренно различни действия, протичащи съгласно изискванията на различни закони. Покрива се счетоводната загуба, отразена в баланса на данъчно задълженото лице (ДЗЛ), формирана от счетоводния финансов резултат по отчета за приходи и разходи след данъците. Покриване на загуба се извършва съгласно изискванията на Търговския закон, по решение на управителния орган, от източниците за покриване на счетоводната загуба-"Неразпределена печалба" и фонд "Резервен". Пренася се данъчната загуба, която е декларираната с годишната данъчна декларация за съответната година, формирана по реда на ЗКПО, т.е. загубата за пренасяне се взема не от баланса, а от данъчната декларация на ДЗЛ. Пренасянето на данъчната загуба е регламентирано право за ДЗЛ и за упражняването на това право, ЗКПО е определил следните изисквания: 1. Данъчната загуба се пренася през първата година след реализирането на данъчната загуба, през която лицето е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Когато правото не бъде упражнено в този период, то се погасява, т.е. ДЗЛ губи правото си за пренасяне на данъчната загуба. Пример: ДЗЛ реализира за: 2010г. - данъчна загуба; 2011г.- данъчна загуба; 2012г.- данъчна печалба. В този случай 2012г. е първата година, в която ДЗЛ след реализирането на данъчна загуба, формира положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба и следва да приспадне данъчната загуба, спазвайки реда на пренасяне. Ако правото не бъде упражнено през 2012г., то се погасява и ДЗЛ губи право за пренасяне на загубите. 2. Упражнено, правото на приспадане се прилага последователно (без прекъсване) в годините на петгодишния срок до изчерпването на загубата. С разпоредбите на чл. 70,ал.2 на ЗКПО е определено, че промяната на данъчния финансов резултат от данъчна загуба в данъчна печалба при данъчен контрол не оказва влияние върху правото на ДЗЛ за пренасяне на загубата. Когато до датата на данъчния контрол ДЗЛ не е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, счита се, че лицето е упражнило правото си на избор за пренасяне на данъчната загуба. Пример: ДЗЛ е формирало отрицателен данъчен резултат (данъчна загуба) за 2009г. в размер на 15600лв. и за 2010г. в размер на 10200лв. За 2011г. реализира данъчна печалба преди пренасяне на данъчната загуба в размер на 8500лв. В този случай 2011г. е първата година в която ДЗЛ след реализирането на данъчната загуба, формира положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба.

Брой: 11/11.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.66030 лв
1 GBP = 2.29119 лв