Списание Актив
  • Тема на броя:
    Нови моменти в ЗДДС от 01.01.2013 г., автор: Валентина Василева

    В ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г. са обнародвани измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), като всички промени влизат в сила от 01.01.2013 г. Настоящата статия разглежда само законовите изменения, без да са взети предвид бъдещи евентуални промени в Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС), защото към изготвянето й такива не са обнародвани. Следва да се отбележи, че промените в ППЗДДС биха могли да доведат до различно тълкуване и прилагане на закона. Първата част от промените в ЗДДС са свързани с въвеждането в българското законодателство на Директива 2010/45/ЕО относно документирането на доставките и Директива 2008/8/ЕО относно място на изпълнение на дългосрочен наем. Други изменения и допълнения са във връзка с открита процедура за установяване неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Европейския съюз (infringement) срещу България по отношение на правото на приспадане на данъчен кредит за доставки на леки автомобили, както и с практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС). Съществени изменения са направени и във връзка с безвъзмездното извършване на ремонт и подобрение на наети активи, както и по отношение на данъчната основа на концесионните договори. Последната част от измененията са свързани с прецизиране на разпоредби и редакционни промени във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона. 1. Ремонт или подобрение, което не е за сметка на наема 1.1. Безвъзмезден ремонт на нает актив С промените в ЗДДС от 01.01.2013 г. отпада изискването наетият актив да се ползва поне 3 години, за да може да бъде признато правото на данъчен кредит при осъществен ремонт на този актив и да не е налице безвъзмездна доставка от наемателя към наемодателя. Съгласно чл.9, ал. 4, т.2 ЗДДС безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател за ремонт на нает или предоставен за ползване актив вече не е приравнено на възмездна доставка на услуга, защото е изключено от обхвата на чл.9, ал.3 ЗДДС. След тази промяна за наемателите няма да възниква задължение за начисляване на ДДС при връщането на наетия актив, независимо от срока на договора.

Брой: 12/12.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв