Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • В случай на болничен по време на командировка в друга държава-членка на ЕС какво обезщетение се дължи на служителя, кой и как го изплаща?автор: Георги Желев

  Виж повече

 • ГОДИШНИТЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ДАНЪЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА ЕФЕКТИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ОЦЕНКИТЕ И ОТЧИТАНЕТО НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ. автор.Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Длъжен ли е пенсионерът в България да се осигурява във фондовете на ДОО?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • ИЗВЪРШВАНЕ НА НАСРЕЩНА ПРОВЕРКА. автор: Анна Стоянова

  Виж повече

 • ИЗИСКВАНИЯ НА ПРАКТИКАТА КЪМ МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО КОНТРОЛ. автор:Гл. ас. д-р Надежда Цветкова

  Виж повече

 • Какви осигурителни задължения имат осигурителите при отмяна на уволнение на работник или служител като незаконно. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Кой и при какви условия може да бъде уволнен при сключване на договор за управление. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • МСФО12ОПОВЕСТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Даниела Дурина

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Анастасия Матова - Головина

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАЗЧЕТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • ПОДХОДИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ. автор:Диана Петрова

  Виж повече

 • ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР И ДЪЛЖИМИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО КОЙ ПОДАВА И В КАКЪВ СРОК ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО З К П О. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Приложение на ЗДДС за доставките на туроператори. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • СУМИРАНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. автор: Гошо Мушкаров

  І. Правна уредба Сумираното работно време е форма на отчитане (изчисляване) на работното време, при която установената нормална продължителност на работното време се спазва средно за определен период от време - от една седмица до 6 месеца непрекъснато. С други думи, през отделни работни дни продължителността на работното време може да надвишава нормалната, а в други дни е по-малка. Основната идея на правната уредба е да се даде възможност на работодателя в рамките на определения от него срок да разпредели полагащото се за този срок календарно работно време по дни, смени и пр., според преценката си за нуждите на предприятието и за отделните дейности. Сумираното работно време се установява за определен от работодателя срок - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца наведнаж, като е без значение дали този срок продължава през две календарни години. Няма пречка след изтичането на този период с нова заповед на работодателя да се установи следващ режим на сумирано работно време за друг срок, но отново не по-дълъг от 6 месеца, през който трябва са в сила същите условия и ограничения. На практика сумираното отчитане на работното време се въвежда едностранно със заповед на работодателя, в която задължително се посочват: " структурните поделения (респективно работните места), за които се установява сумирано изчисляване на работното време; " началото и продължителността на периода на отчитане, който не може да е по-малко от една седмица и повече от 6 месеца непрекъснато; " месечния график за изпълнение на работата. Този график трябва да е съобразен не само с нуждите на работата, но и с установените в КТ максимална продължителност на работното време през деня и през нощта, както и с минималните размери на междудневната и седмичната почивки (виж чл. 152 и 153 от КТ), задължителните минимални почивки през работния ден и т. н.; " други въпроси относно конкретната организация на работата в периода на сумирано отчитане. Със заповедта се запознават всички работници и служители, които следва да работят в установения с нея режим. Сумирано отчитане на работно време може да се установява независимо от вида и характера на производството - прекъсваем или непрекъсваем процес, при работа на една или повече смени. Единствената нормативна забрана се състои в това, че сумирано изчисляване на работното време не може да се установява за дейности или за отделни работници и служители, които работят при ненормиран работен ден (виж чл. 142, ал. 3 от КТ). Когато в периода на сумирано работно време се работи на смени, трябва да се отчита, че максималната продължителност на работна смяна е до 12 часа, а за работещите на смени работници и служители с намалено работно време - до 1 час над установеното им намалено работно време (виж чл. 142, ал. 4 от КТ). Седмичната продължителност на работното време е ограничена до 56 часа.

Брой: 10/10.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв