Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • В случай на болничен по време на командировка в друга държава-членка на ЕС какво обезщетение се дължи на служителя, кой и как го изплаща?автор: Георги Желев

  Виж повече

 • ГОДИШНИТЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ДАНЪЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА ЕФЕКТИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ОЦЕНКИТЕ И ОТЧИТАНЕТО НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ. автор.Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Длъжен ли е пенсионерът в България да се осигурява във фондовете на ДОО?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • ИЗВЪРШВАНЕ НА НАСРЕЩНА ПРОВЕРКА. автор: Анна Стоянова

  1. Понятие Насрещната проверка е проверка за установяване на факти и обстоятелства, свързани с лице, което е страна в започнало ревизионно производство, производство по извършване на проверка или производство по обжалване на административен акт, която се извършва при друго задължено лице. Насрещната проверка е способ за установяване на факти и обстоятелства и събиране на доказателства от значение за вече започналото производство. При НП не се установяват данъчни и осигурителни задължения и отговорности на проверяваното лице. Инициативата за извършването на НП е на органите по приходите, извършващи ревизията/проверката. НП може да се извършва на всички видове задължени лица - физически и юридически лица, които: 1. са носители на задължението за данъци или задължителни осигурителни вноски; 2. са задължени да удържат и внасят данъци или задължителни осигурителни вноски; 3. отговарят за задължението на лицата по т. 1 и т.2. Участниците в производствата са длъжни да оказват съдействие и да предоставят информация при условията и по реда на ДОПК на органа по приходите в изпълнение на правомощията им по чл. 12, ал. 1 и 2 . НП се извършва от ОП, участващ в ревизията/проверката, в хода на която тя се извършва. Когато лицето, на което е необходимо да се извърши НП, е регистрирано в друга ТД на НАП, НП може да се извърши и чрез изпращане на ИИНП обр. Кд-141.

 • ИЗИСКВАНИЯ НА ПРАКТИКАТА КЪМ МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО КОНТРОЛ. автор:Гл. ас. д-р Надежда Цветкова

  Виж повече

 • Какви осигурителни задължения имат осигурителите при отмяна на уволнение на работник или служител като незаконно. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Кой и при какви условия може да бъде уволнен при сключване на договор за управление. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • МСФО12ОПОВЕСТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Даниела Дурина

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Анастасия Матова - Головина

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАЗЧЕТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • ПОДХОДИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ. автор:Диана Петрова

  Виж повече

 • ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР И ДЪЛЖИМИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО КОЙ ПОДАВА И В КАКЪВ СРОК ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО З К П О. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Приложение на ЗДДС за доставките на туроператори. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • СУМИРАНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 10/10.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв