Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • В случай на болничен по време на командировка в друга държава-членка на ЕС какво обезщетение се дължи на служителя, кой и как го изплаща?автор: Георги Желев

  Виж повече

 • ГОДИШНИТЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ДАНЪЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА ЕФЕКТИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ОЦЕНКИТЕ И ОТЧИТАНЕТО НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ. автор.Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Длъжен ли е пенсионерът в България да се осигурява във фондовете на ДОО?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • ИЗВЪРШВАНЕ НА НАСРЕЩНА ПРОВЕРКА. автор: Анна Стоянова

  Виж повече

 • ИЗИСКВАНИЯ НА ПРАКТИКАТА КЪМ МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО КОНТРОЛ. автор:Гл. ас. д-р Надежда Цветкова

  Виж повече

 • Какви осигурителни задължения имат осигурителите при отмяна на уволнение на работник или служител като незаконно. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Кой и при какви условия може да бъде уволнен при сключване на договор за управление. автор: Жанет Богомилова

  Казус първи: В нашето предприятие собственика сключи договор за управление с нов управител. Предполагам, че новият управител ще се възползва да си създаде нов ръководен екип, като уволни старото ръководство съгласно чл. 328, ал. 2 от КТ. В стария ръководен екип има трудоустроен служител, друг, който страда от диабет и синдикален активист. Тези хора имат ли право на закрила при уволнение по чл. 333 от КТ или от синдикалната организация? Р.К., София Отговор на първи казус: Закрилата при уволнение не намира приложение в случаите на прекратяване на трудовото правоотношение с членове на досегашното ръководство на предприятието при сключване на нов договор за управление. Ето защо работодателят има право да прекрати трудовия договор на работник или служител, който боледува от защитените заболявания, трудоустроен е, ползва отпуск или пък е синдикален деец, при наличие на изискванията на чл. 328, ал. 2 от КТ, без да е необходимо да иска мнението на здравните органи, разрешение от инспекцията по труда или от съответния синдикален орган. В този смисъл е и практиката на Министерство на труда и социалната политика. Казус втори: Кои са длъжностните лица, които попадат в "ръководство на предприятието" и могат да бъдат уволнение при смяна на управителя. Как трябва да е възложено ръководството на трудовия процес? Какво точно се разбира под "ръководство на предприятието", като цяло, в поделение, цех, бригада, звено, отдел, управление, дирекция и т.н? М.Д. от Варна Отговор на втори казус: По смисъла на Кодекса на труда "ръководство на предприятието" е ръководителят на предприятието, неговите заместници и други лица, на които е възложено ръководството на трудовия процес, включително и в поделение на предприятието, както и колективните изборни органи за управление (стопански съвет, управителен съвет, изпълнително бюро, оперативно бюро и други подобни). Определението на това понятие е дадено в § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на КТ, за да се определи кръгът на лицата, спрямо които може да бъде приложено основанието за уволнение по чл. 328, ал. 2 от КТ. Това са лицата, от които зависи успехът на управлението и постигането на резултатите, заложени в сключения договор за управление на предприятието. Служителите от ръководството на предприятието са досегашното "ръководство на предприятието", заварено към момента на сключване на договора за управление на предприятието. Тук се включват досегашния ръководител на предприятието, неговите заместници и другите лица, на които е възложено ръководството на трудовия процес в предприятието, вкл. и в неговите поделения. Това са ръководителите на цехове, производства, дирекции, отдели, филиали и др. под. обособени звена в предприятието. По темата има обилна съдебна практика и становища на Министерство на труда и социалната политика, публикувани на сайта на МТСП. Възлагането на ръководните функции на практика се осъществява с длъжностната характеристика.

 • МСФО12ОПОВЕСТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Даниела Дурина

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Анастасия Матова - Головина

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАЗЧЕТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • ПОДХОДИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ. автор:Диана Петрова

  Виж повече

 • ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР И ДЪЛЖИМИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО КОЙ ПОДАВА И В КАКЪВ СРОК ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО З К П О. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Приложение на ЗДДС за доставките на туроператори. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • СУМИРАНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 10/10.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73312 лв
1 GBP = 2.17714 лв