Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • В случай на болничен по време на командировка в друга държава-членка на ЕС какво обезщетение се дължи на служителя, кой и как го изплаща?автор: Георги Желев

  Виж повече

 • ГОДИШНИТЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ДАНЪЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА ЕФЕКТИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ОЦЕНКИТЕ И ОТЧИТАНЕТО НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ. автор.Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Длъжен ли е пенсионерът в България да се осигурява във фондовете на ДОО?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • ИЗВЪРШВАНЕ НА НАСРЕЩНА ПРОВЕРКА. автор: Анна Стоянова

  Виж повече

 • ИЗИСКВАНИЯ НА ПРАКТИКАТА КЪМ МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО КОНТРОЛ. автор:Гл. ас. д-р Надежда Цветкова

  Виж повече

 • Какви осигурителни задължения имат осигурителите при отмяна на уволнение на работник или служител като незаконно. автор: Румяна Станчева

  В Кодекса на труда са създадени специални разпоредби, които защитават работниците и служителите при уволнение. В определените от закона срокове те могат да оспорят пред съда извършеното уволнение като незаконно. На основание чл. 344, ал.1 от Кодекса на труда в случай на уволнение, работникът/служителят има право да оспорва пред работодателя или съда законността на уволнението, и да поиска: - признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна; - възстановяване на предишната работа; - обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението; - поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи. Работникът/служителят сам преценява кои претенции да предяви, като четирите иска могат да се обединят в една искова молба. Когато съдът обяви уволнението за незаконно и постанови лицето да бъде възстановено на работа, работникът или служителят може да заеме длъжността си в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване (чл.345 от Кодекса на труда). Този срок може да не бъде спазен само по уважителни причини. Работодателят трябва да отрази в трудовата книжка на лицето настъпилата промяна, а при отказ вписването се извършва от инспекция по труда. Възможност да оспорват законността на уволнението имат и държавните служители, лицата, работещи по Закона за съдебната власт (съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет), военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", както и лицата по чл. 69, ал. 5 от КСО. Какви задължения се пораждат за работодателя след признаване от компетентния орган на уволнението за незаконно 1. След отмяна на заповедта за уволнение и възстановяване лицето на работа съгласно разпоредбата на чл. 7, т. 2 от Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, работодателят трябва да изпрати в компетентната териториална дирекция на НАП уведомление, с което да бъде заличено уведомлението за прекратяване на трудовия договор. Уведомлението се изпраща в тридневен срок от заемане на длъжността и направената промяна се отразява в регистъра на трудовите договори. 2. По ред, определен в съответния закон, по който е назначено лицето, за времето на незаконно уволнение се изплаща парично обезщетение. Изплатеното от работодателя парично обезщетение има за цел отчасти да компенсира пропуснатото трудово възнаграждение от лицето за времето на незаконно уволнение. На основание чл.1, ал. 8, точки 7, 8, 9, 10, 11 и12 от Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски върху тези обезщетения не се дължат осигурителни вноски. На основание чл. 54е, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване лицата, чийто уволнение е отменено като незаконно следва да възстановят изплатените парични обезщетения за безработица за периода, за който са получили обезщетение за незаконно уволнение по чл. 225, ал.1 от от Кодекса на труда, чл. 104, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 172, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 254 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 226 от Закона за съдебната власт. В тази връзка осигурителят в 7-дневен срок от изплащане на обезщетението е длъжен да представи копие от съдебното решение и платежните документи в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (чл. 54е, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване). Длъжностното лице, на което е възложено ръководството по осигуряването за безработица от териториалното поделение на осигурителния институт, издава разпореждане

 • Кой и при какви условия може да бъде уволнен при сключване на договор за управление. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • МСФО12ОПОВЕСТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Даниела Дурина

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Анастасия Матова - Головина

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАЗЧЕТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • ПОДХОДИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ. автор:Диана Петрова

  Виж повече

 • ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР И ДЪЛЖИМИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО КОЙ ПОДАВА И В КАКЪВ СРОК ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО З К П О. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Приложение на ЗДДС за доставките на туроператори. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • СУМИРАНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 10/10.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв