Списание Актив

В случай на болничен по време на командировка в друга държава-членка на ЕС какво обезщетение се дължи на служителя, кой и как го изплаща?автор: Георги Желев

На първо място да се определи къде лицето има право на парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване (т.нар. "болничен"), т.е. да се установи кое е приложимото законодателство спрямо него въз основа на правилата на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 200, 7.6.2004 г.) и Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 284, 30.10.2009 г.), които са в сила за Република България от 1 май 2010 г. Приложимото спрямо лицето законодателство се определя съгласно разпоредбите на чл. 11-16 от Регламент (ЕО) № 883/2004. В случай, че са спазени разпоредбите на цитираните регламенти и за лицето е определено като приложимо българското законодателство, като от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите е издаден т.нар "преносим документ А1", осигурителните права на лицето следва да се преценяват по българското законодателство. При възникване на временна неработоспособност поради общо заболяване по време, когато лицето е командировано в друга държава-членка на ЕС и спямо него е приложимо българското законодателство,приложение намира разпоредбата на чл. 21 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и чл. 27 от Регламент (ЕО) № 987/2009. Съгласно чл. 21 (1) от Регламент (ЕО) № 883/2004, осигуреното лице или членовете на неговото семейство, които пребивават или имат престой в държава-членка, различна от компетентната, имат право на парични обезщетения от компетентната институция в съответствие с разпоредбите на прилаганото от нея законодателство. Съгласно чл. 27 (1) от Регламент (ЕО) № 987/2009, ако законодателството на компетентната държава-членка изисква осигуреното лице да представи удостоверение, за да има право на парични обезщетения за неработоспособност съгласно чл. 21 (1) от основния регламент, осигуреното лице отправя искане към лекаря от държавата-членка на пребиваване, който е установил здравословното му състояние, да удостовери неговата неработоспособност и вероятната й продължителност. В съответствие с чл. 27 (2) от Регламент (ЕО) № 987/2009, осигуреното лице изпраща удостоверението на компетентната институция в срока, установен в прилаганото от нея законодателство. Компетентната институция по отношение преценката на осигурителните права на лицето за временна неработоспособност е Националният осигурителен институт, като се отчита и задължението, което произтича от §22о от ПЗР на КСО, осигурителя да изплаща на лицето възнаграждение за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност. В съответствие с разпоредбата на чл. 27, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавно обществено осигуряване (НИИПОПДОО), установяването в друга държава на временна неработоспособност, бременност или раждане на лица, осигурени съгласно българското законодателство, се извършва по реда, утвърден в тази държава. В този случай, на лицето се издават съответните удостоверения (болнични листове или друга медицинска документация), по реда и във формата, предвидени по законодателството на тази друга държава-членка, от които следва да са видни неработоспособността и вероятната й продължителност

ГОДИШНИТЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ДАНЪЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА ЕФЕКТИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ОЦЕНКИТЕ И ОТЧИТАНЕТО НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ. автор.Цветан Станкулов

Длъжен ли е пенсионерът в България да се осигурява във фондовете на ДОО?автор: Галина Николова

ИЗВЪРШВАНЕ НА НАСРЕЩНА ПРОВЕРКА. автор: Анна Стоянова

ИЗИСКВАНИЯ НА ПРАКТИКАТА КЪМ МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО КОНТРОЛ. автор:Гл. ас. д-р Надежда Цветкова

Какви осигурителни задължения имат осигурителите при отмяна на уволнение на работник или служител като незаконно. автор: Румяна Станчева

Кой и при какви условия може да бъде уволнен при сключване на договор за управление. автор: Жанет Богомилова

МСФО12ОПОВЕСТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Даниела Дурина

ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Анастасия Матова - Головина

ОТЧИТАНЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАЗЧЕТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Иван Златков

ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ. автор: проф.Стоян Дурин

ПОДХОДИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ. автор:Диана Петрова

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР И ДЪЛЖИМИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. автор: Аспасия Петкова

ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО КОЙ ПОДАВА И В КАКЪВ СРОК ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО З К П О. автор: проф.Костадин Иванов

Приложение на ЗДДС за доставките на туроператори. автор: Лиляна Панева

СУМИРАНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. автор: Гошо Мушкаров

Основна тема: ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ. автор: проф.Стоян Дурин

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 10/10.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59192 лв
1 GBP = 2.23771 лв