Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • В случай на болничен по време на командировка в друга държава-членка на ЕС какво обезщетение се дължи на служителя, кой и как го изплаща?автор: Георги Желев

  Виж повече

 • ГОДИШНИТЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ДАНЪЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА ЕФЕКТИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ОЦЕНКИТЕ И ОТЧИТАНЕТО НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ. автор.Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Длъжен ли е пенсионерът в България да се осигурява във фондовете на ДОО?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • ИЗВЪРШВАНЕ НА НАСРЕЩНА ПРОВЕРКА. автор: Анна Стоянова

  Виж повече

 • ИЗИСКВАНИЯ НА ПРАКТИКАТА КЪМ МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО КОНТРОЛ. автор:Гл. ас. д-р Надежда Цветкова

  Виж повече

 • Какви осигурителни задължения имат осигурителите при отмяна на уволнение на работник или служител като незаконно. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Кой и при какви условия може да бъде уволнен при сключване на договор за управление. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • МСФО12ОПОВЕСТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Даниела Дурина

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Анастасия Матова - Головина

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАЗЧЕТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • ПОДХОДИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ. автор:Диана Петрова

  Виж повече

 • ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР И ДЪЛЖИМИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО КОЙ ПОДАВА И В КАКЪВ СРОК ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО З К П О. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Приложение на ЗДДС за доставките на туроператори. автор: Лиляна Панева

  Според дефиницията на т. 7 от §1 на допълнителните разпоредби (ДР) от Закона за туризма (ЗТ) туроператорска дейност е: "организиране на групови или индивидуални туристически пътувания с обща цена и продажба на пътувания пряко и/или чрез туристически агент по договор и ваучер на краен потребител". В съответствие с чл.17, ал.1 от ЗТ на територията на страната такава дйност може да се осъществяват само лица, регистрирани за целта по закона. Независимо от това, по силата на т. 37 на § 1 от ДР на ЗДДС, за целите на облагането с ДДС "туроператори" са лицата по смисъла на ЗТ, без значение дали са регистрирани или нерегистрирани по неговия ред. Следователно от 01.01.2012 г. по смисъла и за целите на ЗДДС за туроператори ще се приемат всички данъчно задължени лица, които осъществяват дейност, квалифицирана от ЗТ като "туроператорска". Съществено значение за разграничаване на реда за облагане с ДДС на доставките, осъществявани от туроператори и от туристически агенти, е това че, за разлика от агентите, които участват в тях в качеството си на посредници, туроператорите ги извършват от свое име и за своя сметка. Това води до съществени различия в оценката относно законосъобразните действия на страните по извършваните сделки - съответно като доставчик и получател по смисъла на чл. 11 от ЗДДС. За разлика от туристическия агент, който е посредник в извършваните сделки, когато страна по дадена сделка е туроператор, той е доставчик по смисъла на чл. 11, ал. 1 от ЗДДС, а лицето, на което се продават организираните от него основни и/или допълнителни туристически услуги, е получател на доставката. В резултат на това едните доставки се облагат като посреднически, а другите - като такива, извършвани от доставчик. 1. Промените в действащите разпоредби на ЗДДС относно туроператорската дейност Измененията в разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр.99 /2011 г.), в сила от 01.01.2012 г., и ППЗДДС (обн. Дв, бр.15 /2012 г.), в сила от 21.02.2012 г., внесоха съществени промени в реда за облагане на доставките в сферата на туризма. Най- значимо отражение върху дейността на туроператорите имат тези, засягащи приложението на специалния ред за облагане на общите туристически услуги (ОТУ) и по- специално разпоредбите на чл.136, ал. 3, т. 2 от закона, и чл. 40 и чл. 87а от ППЗДДС. На практика измененията в тях водят до радикални промени в реда за облагане на някои от доставките им и заслужават особено внимание. 2. Ред за облагане, документиране и отчитане на доставките между туроператори Съгласно действащата редакция на разпоредбите в глава Шестнадесета на ЗДДС е налице ОТУ, когато получател на доставката е пътуващо лице. Определението на понятието "пътуващо лице", регламентирано с т. 37 от §1 на ДР от ЗДДС, дава основание да се направи заключение, че туроператорите ще прилагат режима на маржа за доставките на всички осъществявани от тях ОТУ, предназначени за лица, които не ги закупуват с цел препродажба, т.е. включително за тези, продавани на данъчно задължени лица. Този режим обаче е неприложим за доставките, предназначени за друг туроператор, тъй като, с цел синхронизация на нашето с европейското данъчно право, те са изрично изключени от приложното поле на режима за облагане на ОТУ. В резултат на това по силата на чл. 136, ал. 3, т. 2 от ЗДДС при тях следва да се прилагат общите правила на ЗДДС относно местоизпълнението на съответната доставка, нейната данъчна основа, документирането й и правото на данъчен кредит.

 • СУМИРАНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 10/10.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв