Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • В случай на болничен по време на командировка в друга държава-членка на ЕС какво обезщетение се дължи на служителя, кой и как го изплаща?автор: Георги Желев

  Виж повече

 • ГОДИШНИТЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ДАНЪЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА ЕФЕКТИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ОЦЕНКИТЕ И ОТЧИТАНЕТО НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ. автор.Цветан Станкулов

  В етапа на подготовката за годишното счетоводно приключване и окончателното данъчно облагане за годината съществено място заемат инвентаризациите на материалните активи. От своя страна това обстоятелство налага счетоводните практики да обърнат внимание на подготовката и организацията на екипите, извършващи инвентаризациите с оглед тяхното срочно и успешно приключване. В този смисъл трябва да се вземат под внимание съответните разпоредби на Закона за счетоводството, свързани с придобиването, амортизирането, преоценките и отписването на материалните, по силата на които: 1. материалните активи се оценяват и записват при тяхното придобиване или възникване по историческата им цена или друга цена, в съответствие с приложимите счетоводни стандарти, като историческа цена е цената на придобиване, себестойността или справедливата цена, а последващи оценки на активите и пасивите се извършват в съответствие с приложимите счетоводни стандарти. 2. материалните активи се класифицират и представят във финансовите отчети при условията и по реда на приложимите счетоводни стандарти. 3. на материалните активи се начисляват амортизации на амортизируемите дълготрайни/нетекущи активи в съответствие с приложимите счетоводни стандарти. 4. инвентаризация на активите и пасивите се извършва през всеки отчетен период с цел достоверното им представяне в годишния финансов отчет по ред и начин, определени от органите на управление на предприятието. От горепосоченото се разбира, че счетоводното отчитане на операциите, произтичащи от придобиването, експлоатацията и отписването на материалните активи на предприятията служат за основа при преобразуване на счетоводният финансов резултат за целите на данъчното облагане през съответната година. Така във връзка с гореизложеното е полезно да се привлече вниманието на счетоводните практики към някои специфични операции, свързани с притежанието, движението и отчитането на материалните активи, респективно тяхната данъчна трактовка през текущата година, както следва: ОПЕРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С АМОРТИЗАЦИИТЕ НА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ За данъчната трактовка на операциите, свързани с амортизирането на данъчните амортизируеми активи през 2012 г. се налага да се вземе под внимание съответното определение, съдържащо се в глава десета от Закона за корпоративното подоходно облагане и на правилата, аргументирани в НСС 4 "Отчитане на амортизациите". В този аспект преди всичко трябва да се има предвид, че според разпоредба на ал. 2 от чл. 54 на материалния данъчен закон счетоводните разходи за амортизации

 • Длъжен ли е пенсионерът в България да се осигурява във фондовете на ДОО?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • ИЗВЪРШВАНЕ НА НАСРЕЩНА ПРОВЕРКА. автор: Анна Стоянова

  Виж повече

 • ИЗИСКВАНИЯ НА ПРАКТИКАТА КЪМ МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО КОНТРОЛ. автор:Гл. ас. д-р Надежда Цветкова

  Виж повече

 • Какви осигурителни задължения имат осигурителите при отмяна на уволнение на работник или служител като незаконно. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Кой и при какви условия може да бъде уволнен при сключване на договор за управление. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • МСФО12ОПОВЕСТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Даниела Дурина

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Анастасия Матова - Головина

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАЗЧЕТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • ПОДХОДИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ. автор:Диана Петрова

  Виж повече

 • ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР И ДЪЛЖИМИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО КОЙ ПОДАВА И В КАКЪВ СРОК ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО З К П О. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Приложение на ЗДДС за доставките на туроператори. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • СУМИРАНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 10/10.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72002 лв
1 GBP = 2.19547 лв