Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • В случай на болничен по време на командировка в друга държава-членка на ЕС какво обезщетение се дължи на служителя, кой и как го изплаща?автор: Георги Желев

  Виж повече

 • ГОДИШНИТЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ДАНЪЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА ЕФЕКТИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ОЦЕНКИТЕ И ОТЧИТАНЕТО НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ. автор.Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Длъжен ли е пенсионерът в България да се осигурява във фондовете на ДОО?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • ИЗВЪРШВАНЕ НА НАСРЕЩНА ПРОВЕРКА. автор: Анна Стоянова

  Виж повече

 • ИЗИСКВАНИЯ НА ПРАКТИКАТА КЪМ МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО КОНТРОЛ. автор:Гл. ас. д-р Надежда Цветкова

  Виж повече

 • Какви осигурителни задължения имат осигурителите при отмяна на уволнение на работник или служител като незаконно. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Кой и при какви условия може да бъде уволнен при сключване на договор за управление. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • МСФО12ОПОВЕСТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Даниела Дурина

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Анастасия Матова - Головина

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАЗЧЕТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • ПОДХОДИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ. автор:Диана Петрова

  Виж повече

 • ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР И ДЪЛЖИМИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО КОЙ ПОДАВА И В КАКЪВ СРОК ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО З К П О. автор: проф.Костадин Иванов

  В процеса на прилагането на ЗКПО често възникват и се поставят въпросите кой подава и в какъв срок данъчната декларация при прекратяване на търговското дружество. Данъчното облагане по ЗКПО при прекратяване с ликвидация или с обявена несъстоятелност и при разпределение на ликвидационни дялове се регламентира в Глава двадесет и първа,раздел І ,чл.158-165 на закона. То се изразява в следното: 1.Корпоративен данък се дължи към датата на вписването на прекртяването в търговсксия регистър Той се определя на базата на данъчната печалба за периода от началото на годината до датата на вписването на прекратяването. Направените авансови вноски от началото на годината до датата на вписването на прекратяването се прписпадат от определения данък. 2.Внасянето на дължимия данък трябва да стане в 30-дневен срок от датата на вписването на прекратяяването.. Внесеният корпоративен данък при прекратяване се приспада от дължимия годишен корпоративен за годината на прекратяването - чл.160,ал.2. 3.Корпоративният данък се определя за последния данъчен период. При прекратяване с ликвидация последният данъчен период на данъчно задълженото лице обхваща времето от 1 януари на годината,в която е подадено искането за заличаване по чл.273,ал.1 от ТЗ до датата на подаване на искането.. При прекратяване с обявяване на насъстоятелност последният данъчен период е от 1 януари на годината,през която е извършено заличаването до датата на заличаването. Последният данъчен период за място на стопанска дейност на чуждестранно лице е от 1 януари на годината до датата на прекратяването на дейността.. Следва да се има предвид,че за данъчни цели произведените или придобитите от място на стопанска дейност в страната активи,към датата на прекратяването се смятат за реализирани по пазарни цени и се отписват При определяне на данъчния финансов резултат за последния данъчен период на място на стопанска дейностна чуждестронно лице,счетоводният финансов резултат се увеличава с печалбата и се намалява със загубата ,получена като разликата мужду пазарната цена на активите и счетоводната им стойност. Свързаните с активите данъчни временни разлики се признават през последния данъчен период по общия ред на закона. 4..Данъчната декларация за последния данъчен период се подава в срокове,определени в чл.162 на закона,както следва: - при прекратяване с ликвидация - на датата на подавенето на искане за заличаване,заедно с копие от него; Това се прави от данъчно задълженото лице,което ще бъде прекратено; - при прекратяване с обявяване на несъстоятелност данъчната декларация за последния данъчен период се подава от лицето,изпълнявало длъжността синдик в 30-дневен срок от датата на заличавенето на данъчно задълженото лице заедно с копие от съдебното решение за заличаване; - при прекратяване на място на стопанска дейност на чуждестранно лице данъчната декларация се подава на датата на прекратяване на дейността.

 • Приложение на ЗДДС за доставките на туроператори. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • СУМИРАНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 10/10.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73312 лв
1 GBP = 2.17714 лв