Списание Актив

Брой: 10/10.2012

Основна тема: ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ. автор: проф.Стоян Дурин

Теми на броя:

В случай на болничен по време на командировка в друга държава-членка на ЕС какво обезщетение се дължи на служителя, кой и как го изплаща?автор: Георги Желев

ГОДИШНИТЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ДАНЪЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА ЕФЕКТИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ОЦЕНКИТЕ И ОТЧИТАНЕТО НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ. автор.Цветан Станкулов

Длъжен ли е пенсионерът в България да се осигурява във фондовете на ДОО?автор: Галина Николова

ИЗВЪРШВАНЕ НА НАСРЕЩНА ПРОВЕРКА. автор: Анна Стоянова

ИЗИСКВАНИЯ НА ПРАКТИКАТА КЪМ МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО КОНТРОЛ. автор:Гл. ас. д-р Надежда Цветкова

Какви осигурителни задължения имат осигурителите при отмяна на уволнение на работник или служител като незаконно. автор: Румяна Станчева

Кой и при какви условия може да бъде уволнен при сключване на договор за управление. автор: Жанет Богомилова

МСФО12ОПОВЕСТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Даниела Дурина

ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Анастасия Матова - Головина

ОТЧИТАНЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАЗЧЕТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Иван Златков

ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ. автор: проф.Стоян Дурин

ПОДХОДИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ. автор:Диана Петрова

Управленските решения, отнасящи се до прилаганата политика на международно трансферно ценообразуване в транснационалната компания трябва да бъдат съобразени с въздействието на значителен брой конкретни параметри на обкръжаващата среда и изискват отлично познаване на данъчната политика, провеждана от всяка една от държавите, в които компанията работи. Сложната задача за оптимизиране на данъчните задължения на транснационалната компания като цяло и на всяко едно от нейните поделения, както и огромното влияние на данъчното облагане върху рентабилността и паричните потоци обуславят потребността от осигуряването на ефективна система за данъчно планиране. За успешното й функциониране особено важно значение има изпълнението на следните основни процедури: - уточняване на целите на данъчното планиране за операциите на транснационалната компания; - делегиране на отговорности за данъчното планиране едновременно на централното управление и на поделенията; - определяне върху кои операции и по какъв начин влияе данъчното облагане; - предоставяне на необходимата информация на специалистите, занимаващи се с данъчното планиране и мениджърите, вземащи решения; - оценяване на влиянието на данъчното облагане върху стратегическото планиране и управленската контролна система на транснационалната компания.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР И ДЪЛЖИМИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. автор: Аспасия Петкова

ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО КОЙ ПОДАВА И В КАКЪВ СРОК ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО З К П О. автор: проф.Костадин Иванов

Приложение на ЗДДС за доставките на туроператори. автор: Лиляна Панева

СУМИРАНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. автор: Гошо Мушкаров

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59308 лв
1 GBP = 2.19650 лв