Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • В случай на болничен по време на командировка в друга държава-членка на ЕС какво обезщетение се дължи на служителя, кой и как го изплаща?автор: Георги Желев

  Виж повече

 • ГОДИШНИТЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ДАНЪЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА ЕФЕКТИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ОЦЕНКИТЕ И ОТЧИТАНЕТО НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ. автор.Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Длъжен ли е пенсионерът в България да се осигурява във фондовете на ДОО?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • ИЗВЪРШВАНЕ НА НАСРЕЩНА ПРОВЕРКА. автор: Анна Стоянова

  Виж повече

 • ИЗИСКВАНИЯ НА ПРАКТИКАТА КЪМ МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО КОНТРОЛ. автор:Гл. ас. д-р Надежда Цветкова

  Виж повече

 • Какви осигурителни задължения имат осигурителите при отмяна на уволнение на работник или служител като незаконно. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Кой и при какви условия може да бъде уволнен при сключване на договор за управление. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • МСФО12ОПОВЕСТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Даниела Дурина

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Анастасия Матова - Головина

  С развитието на пазарната икономика в нашата страна все по-голямо приложение намират лизинговите договори. Те подпомагат предприятията при недостиг на свободни средства да придобият необходими за тях имущества чрез ползване на тези договори като форма на финансиране или да се освободят временно от ненужни имущества срещу определено възнаграждение. Чести са случаите, когато дадено предприятие притежава определено имущество, което при проявили се условия се оказва ненужно или перспективата за ефективното му използване в неговата сфера на дейност е значително намаляла и е изгодно предприятието своевременно да се освободи от този актив. В същото време друго предприятие има потребност от такъв актив, но не разполага с достатъчно свободни средства за незабавното му придобиване. В помощ, за удоволетворяване на интересите на двете страни се явяват възможностите на лизинговите договори. Много широко приложение в стопанската практика намират лизинговите договори, при които производствени или търговски предприятия, както и специализирани лизингови дружества предлагат нови машини, съоръжения, автомобили и други иммущества. Това е много ефективен начин за пряко финансиране на предприятията, който до известна степен измества предоставянето на кредити от банките. Съгласно определението, дадено в СС 17 "Лизинг" лизингоният договор е споразумение, по силата на което наемодателят предоставя на наемателя срещу еднократно плащане или серия от плащания / наем / правото на ползване на определен актив за договорен срок. Лизинговите договори се делят на два основни вида : - експлоатационен лизинг ; - финансов лизинг. Като договор за финансов лизинг се определя този наемен договор, при който наемодателят прехвърля на наемателя в значителна степен всички рискове и изгоди,свързани със собствеността върху актива. В крайна сметка правото на собственост може да бъде или да не баде прехвърлено. За договор по експлоатационен лизинг се счита всеки друг лизингов договор, при който не са налице изискванията за финансов лизинг. Разграничаването между финансов лизинг и експлоатационен лизинг при тяхното текущо отразяване и периодично представяне във финансовите отчети се извършва в съответствие с принципа "предимство на съдържанието пред формата" /същност на сделката, а не форма на договора/. Съгласно разпоредбите на т. 3.3 от СС17 лизинговият договор се класифицира като финансов лизинг, когато : а / наемодателят прехвърля на наемателя собствеността върху актива към края на срока на лизинговия договор ;

 • ОТЧИТАНЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАЗЧЕТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • ПОДХОДИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ. автор:Диана Петрова

  Виж повече

 • ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР И ДЪЛЖИМИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО КОЙ ПОДАВА И В КАКЪВ СРОК ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО З К П О. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Приложение на ЗДДС за доставките на туроператори. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • СУМИРАНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 10/10.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.70161 лв
1 GBP = 2.21185 лв