Списание Актив

Брой: 10/10.2012

Основна тема: ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ. автор: проф.Стоян Дурин

Теми на броя:

В случай на болничен по време на командировка в друга държава-членка на ЕС какво обезщетение се дължи на служителя, кой и как го изплаща?автор: Георги Желев

ГОДИШНИТЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ДАНЪЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА ЕФЕКТИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ОЦЕНКИТЕ И ОТЧИТАНЕТО НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ. автор.Цветан Станкулов

Длъжен ли е пенсионерът в България да се осигурява във фондовете на ДОО?автор: Галина Николова

ИЗВЪРШВАНЕ НА НАСРЕЩНА ПРОВЕРКА. автор: Анна Стоянова

ИЗИСКВАНИЯ НА ПРАКТИКАТА КЪМ МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО КОНТРОЛ. автор:Гл. ас. д-р Надежда Цветкова

Какви осигурителни задължения имат осигурителите при отмяна на уволнение на работник или служител като незаконно. автор: Румяна Станчева

Кой и при какви условия може да бъде уволнен при сключване на договор за управление. автор: Жанет Богомилова

МСФО12ОПОВЕСТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Даниела Дурина

ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Анастасия Матова - Головина

С развитието на пазарната икономика в нашата страна все по-голямо приложение намират лизинговите договори. Те подпомагат предприятията при недостиг на свободни средства да придобият необходими за тях имущества чрез ползване на тези договори като форма на финансиране или да се освободят временно от ненужни имущества срещу определено възнаграждение. Чести са случаите, когато дадено предприятие притежава определено имущество, което при проявили се условия се оказва ненужно или перспективата за ефективното му използване в неговата сфера на дейност е значително намаляла и е изгодно предприятието своевременно да се освободи от този актив. В същото време друго предприятие има потребност от такъв актив, но не разполага с достатъчно свободни средства за незабавното му придобиване. В помощ, за удоволетворяване на интересите на двете страни се явяват възможностите на лизинговите договори. Много широко приложение в стопанската практика намират лизинговите договори, при които производствени или търговски предприятия, както и специализирани лизингови дружества предлагат нови машини, съоръжения, автомобили и други иммущества. Това е много ефективен начин за пряко финансиране на предприятията, който до известна степен измества предоставянето на кредити от банките. Съгласно определението, дадено в СС 17 "Лизинг" лизингоният договор е споразумение, по силата на което наемодателят предоставя на наемателя срещу еднократно плащане или серия от плащания / наем / правото на ползване на определен актив за договорен срок. Лизинговите договори се делят на два основни вида : - експлоатационен лизинг ; - финансов лизинг. Като договор за финансов лизинг се определя този наемен договор, при който наемодателят прехвърля на наемателя в значителна степен всички рискове и изгоди,свързани със собствеността върху актива. В крайна сметка правото на собственост може да бъде или да не баде прехвърлено. За договор по експлоатационен лизинг се счита всеки друг лизингов договор, при който не са налице изискванията за финансов лизинг. Разграничаването между финансов лизинг и експлоатационен лизинг при тяхното текущо отразяване и периодично представяне във финансовите отчети се извършва в съответствие с принципа "предимство на съдържанието пред формата" /същност на сделката, а не форма на договора/. Съгласно разпоредбите на т. 3.3 от СС17 лизинговият договор се класифицира като финансов лизинг, когато : а / наемодателят прехвърля на наемателя собствеността върху актива към края на срока на лизинговия договор ;

ОТЧИТАНЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАЗЧЕТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Иван Златков

ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ. автор: проф.Стоян Дурин

ПОДХОДИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ. автор:Диана Петрова

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР И ДЪЛЖИМИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. автор: Аспасия Петкова

ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО КОЙ ПОДАВА И В КАКЪВ СРОК ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО З К П О. автор: проф.Костадин Иванов

Приложение на ЗДДС за доставките на туроператори. автор: Лиляна Панева

СУМИРАНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. автор: Гошо Мушкаров

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59855 лв
1 GBP = 2.21729 лв