Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • В случай на болничен по време на командировка в друга държава-членка на ЕС какво обезщетение се дължи на служителя, кой и как го изплаща?автор: Георги Желев

  Виж повече

 • ГОДИШНИТЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ДАНЪЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА ЕФЕКТИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ОЦЕНКИТЕ И ОТЧИТАНЕТО НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ. автор.Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Длъжен ли е пенсионерът в България да се осигурява във фондовете на ДОО?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • ИЗВЪРШВАНЕ НА НАСРЕЩНА ПРОВЕРКА. автор: Анна Стоянова

  Виж повече

 • ИЗИСКВАНИЯ НА ПРАКТИКАТА КЪМ МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО КОНТРОЛ. автор:Гл. ас. д-р Надежда Цветкова

  Виж повече

 • Какви осигурителни задължения имат осигурителите при отмяна на уволнение на работник или служител като незаконно. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Кой и при какви условия може да бъде уволнен при сключване на договор за управление. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • МСФО12ОПОВЕСТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Даниела Дурина

  Бордът за международни счетоводни стандарти прецени, че е необходимо да преразгледа изискванията за оповестяване на информация за акционерното/дяловото участие на предприятията в дъщерни и.асоциирани предприятия, както и в съвместни споразумения и в неконсолидирани предприятия. Освен това реши, че е по-разумно тези изисквания да се съберат в отделен стандарт, вместо в отделните стандарти за различните видове инвестиции в капиталите на други предприятия. Целта на МСФО12 е предприятието да оповести такава информация, която ще позволи на потребителите на финансовите му отчети да оценят естеството на участията в други предприятия, както и свързаните с това рискове, и ефектите от тези участия върху финансовото му състояние, финансовите му резултати и паричните му потоци. За да се изпълнят тези изисквания предприятието следва да оповести: - Значимите преценки и допускания при определяне естеството на участията, по-специално дали има контрол, съвместен контрол или значително участие, както и при определяне вида на съвместното споразумение по смисъла на МСФО11; - Информация поотделно за участие в дъщерни предприятия, в съвместни споразумения и асоциирани предприятия, и в предприятия, които не са контролирани от отчитащото се предприятие; - Всякаква допълнителна информация, необходима за удовлетворяване изискванията за оповестяване на този и други приложими стандарти. Важно е например да се оповести информация защо, въпреки има притежание на повече от половината от правата на глас в дадено предприятие, не е налице контрол, както и обратния случай - че е налице контрол, въпреки че се притежават по-малко от половината от правата на глас. Аналогично при асоциираните предприятия наличие на значително влияние или не, въпреки че се притежават съответно по-малко или повече от 20% от капитала на асоциираното предприятие. УЧАСТИЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ Изисква се да се представи информация за състава на групата и за неконтролиращото участие в дейностите и паричните потоци на групата. Задължително при дъщерни предприятия, в които участието не е 100%, т.е. налице е и неконтролиращо участие, и тези дъщерни предприятия са съществени за отчитащото се предприятие, трябва да се оповести: - Името на дъщерното предприятие; - Основното място на бизнеса; - Процент неконтролиращо участие и права на глас на неконтролиращото участие, ако са различни; - Печалбата или загубата, полагаща се на неконтролиращото участие за отчетния период; - Платени дивиденти на неконтролиращото участие - Обобщена финансова информация за дъщерното предприятие - текущи и нетекущи активи и пасиви, приходи, печалба загуба и общ всеобхватен доход.

 • ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Анастасия Матова - Головина

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАЗЧЕТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • ПОДХОДИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ. автор:Диана Петрова

  Виж повече

 • ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР И ДЪЛЖИМИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО КОЙ ПОДАВА И В КАКЪВ СРОК ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО З К П О. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Приложение на ЗДДС за доставките на туроператори. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • СУМИРАНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 10/10.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв