Списание Актив

В случай на болничен по време на командировка в друга държава-членка на ЕС какво обезщетение се дължи на служителя, кой и как го изплаща?автор: Георги Желев

ГОДИШНИТЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ДАНЪЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА ЕФЕКТИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ОЦЕНКИТЕ И ОТЧИТАНЕТО НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ. автор.Цветан Станкулов

Длъжен ли е пенсионерът в България да се осигурява във фондовете на ДОО?автор: Галина Николова

ИЗВЪРШВАНЕ НА НАСРЕЩНА ПРОВЕРКА. автор: Анна Стоянова

ИЗИСКВАНИЯ НА ПРАКТИКАТА КЪМ МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО КОНТРОЛ. автор:Гл. ас. д-р Надежда Цветкова

Какви осигурителни задължения имат осигурителите при отмяна на уволнение на работник или служител като незаконно. автор: Румяна Станчева

Кой и при какви условия може да бъде уволнен при сключване на договор за управление. автор: Жанет Богомилова

МСФО12ОПОВЕСТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Даниела Дурина

ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Анастасия Матова - Головина

ОТЧИТАНЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАЗЧЕТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Иван Златков

ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ. автор: проф.Стоян Дурин

В счетоводната практика активите и пасивите по отсрочени данъци са добре известни и като термини и като съдържание. Счетоводното им отчитане има различни конкретни решения, които обаче като краен резултат се свеждат до правилното решение - те са за сметка на финансовия резултат. Тяхното различно осчетоводяване не довежда до промени във величината на полагащия се за отчетния период корпоративен данък. Активи и пасиви по отсрочени данъци може да възникват и по повод на позиции на елементи на собствения капитал. Всички активи и пасиви по отсрочени данъци се оценяват на база сумата на временната разлика и очакваната данъчна ставка, която се очаква с голяма степен на сигурност да действа през следващия отчетен период. Това е принцип, който се прилага при представяне на счетоводната информация за тези активи и пасиви. Позициите на конкретните временни разлики са посочени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Когато временна разлика от падне от този Закон, то нейния актив или пасив по отсрочените данъци се отписва от счетоводната система на предприятието. Подобно отписване може да се прави и по преценка (решение) на управителния орган на предприятието по отношение само на активите по отсрочени данъци. Както е известно временните разлики биват облагаеми и приспадаеми. Сумата на облагаемите временни разлики се прибавя към счетоводната печалба в текущия период, а тя се намалява през бъдещи периоди, когато са налице условията на обратно действие на тази разлика. Със сумата на приспадаемите временни разлики се намалява счетоводната печалба през текущия период, а се увеличава счетоводната печалба през бъдещи периоди, когато са налице условията за обратно действие на тази разлика. Ние няма да отбелязваме конкретните позиции на временните разлики, които са посочени в ЗКПО, тъй като на страниците на списанието те са многократно цитирани. Както вече посочихме сумите на активите и пасивите по отсрочени данъци се определят като сумите на временните разлики се умножат по величината на данъчната ставка. Или сумата на определен актив или пасив по отсрочен данък е равна на данъчния ефект от стойността на временната разлика. Този процес може да се представи чрез следната схема, когато те са за сметка на финансовия резултат:

ПОДХОДИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ. автор:Диана Петрова

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР И ДЪЛЖИМИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. автор: Аспасия Петкова

ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО КОЙ ПОДАВА И В КАКЪВ СРОК ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО З К П О. автор: проф.Костадин Иванов

Приложение на ЗДДС за доставките на туроператори. автор: Лиляна Панева

СУМИРАНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. автор: Гошо Мушкаров

Основна тема: ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ. автор: проф.Стоян Дурин

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 10/10.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58998 лв
1 GBP = 2.21616 лв