Списание Актив
 • Тема на броя:
  МСФО11СЪВМЕСТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ. автор: Даниела Дурина

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА РЕМОНТ ИЛИ ПОДОБРЕНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, ОТДАДЕНИ ИЛИ НАЕТИ ПОД НАЕМ.автор: Анастасия Головина

  Виж повече

 • Данъчно и счетоводно третиране при разпределение на ликвидационен дял и дивидент. автор: Мина Димитрова

  За участието си в капитала на местни юридически лица (МЮЛ), съответните участници (съдружници и акционери) получават доходи от дивиденти и ликвидационни дялове. Съдружници и акционери на местни юридически лица могат да бъдат местни и чуждестранни физически и юридически лица. Данъчното третиране на доходите от дивиденти и ликвидационни дялове разпределени в полза на собствениците: - физически лица се определя от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ); и - юридически лица се определя от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Във връзка с данъчното облагане на тези доходи в данъчните закони са дадени и легални дефиниции за: 1. "Дивидент" (пар.1 т. 5 от ДР на ЗДДФЛ и т.4 от ДР на ЗКПО)- е разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице, вследствие на което намалява собственият капитал на последното, включително: а)доходи от акции; б) доходи от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции; в) скрито разпределение на печалбата. 2. "Ликвидационен дял" 2.1. съгласно пар.1 т. 6 от ДР на ЗКПО-е разпределението на дял от имуществото от едно лице при прекратяването му в полза на друго лице или при прекратяване на членството на това друго лице. 2.2. съгласно пар.1 т. 6 от ДР на ЗДДФЛ ) е: а) ликвидационен дял по смисъла на ТЗ, включително дела от имуществото, начислен на съдружник при прекратяване на събирателно или командитно дружество; б) паричната равностойност на дела от имуществото, начислена на съдружник при прекратяване на членство в дружество; в) полагащата се дялова вноска при прекратяване на членство в кооперация или при прекратяване на кооперация; г) имуществото, прехвърлено при преобразуване чрез прехвърляне на имущество на едноличен собственик по реда на чл.265 от ТЗ; д) доход с характер на дял по букви "а"-"г" при прекратяване на търговско дружество/кооперация или при прекратяване на членство в търговско дружество/кооперация в чужбина. Доходите от дивиденти и ликвидационни дялове подлежат на облагане с данък при източника (окончателен данък), от разпределящото ги дружество (платеца на дохода) в размер определен с данъчни норми на ЗКПО и ЗДДФЛ. С данък при източника, обаче не се облагат всички доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, а само тези разпределени в полза на определен кръг лица, определени с чл.194 от ЗКПО и чл.38 от ЗДДФЛ.

 • Източници на информация за изчисляването на показателите за рентабилността на фирмата. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • МОДЕЛИ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ЧРЕЗ ЛИЗИНГОВ ДОГОВОР. автор: Теодора Рупска

  Виж повече

 • ПРИХОДИ (ДОХОДИ) И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ В КОНТЕКСТА НА УПРАВЛЕНСКИТЕ ПРОЦЕСИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ. автор: Диана Петрова

  Виж повече

 • СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЛИКВИДНОСТ. автор: Петър Петров

  Виж повече

Брой: 9/9.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв