Списание Актив
 • Тема на броя:
  МСФО11СЪВМЕСТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ. автор: Даниела Дурина

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА РЕМОНТ ИЛИ ПОДОБРЕНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, ОТДАДЕНИ ИЛИ НАЕТИ ПОД НАЕМ.автор: Анастасия Головина

  Виж повече

 • Данъчно и счетоводно третиране при разпределение на ликвидационен дял и дивидент. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Източници на информация за изчисляването на показателите за рентабилността на фирмата. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • МОДЕЛИ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ЧРЕЗ ЛИЗИНГОВ ДОГОВОР. автор: Теодора Рупска

  Виж повече

 • ПРИХОДИ (ДОХОДИ) И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ В КОНТЕКСТА НА УПРАВЛЕНСКИТЕ ПРОЦЕСИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ. автор: Диана Петрова

  Виж повече

 • СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЛИКВИДНОСТ. автор: Петър Петров

  Една от тенденциите, която се наблюдава през последното десетилетие е засилващите се критики към системата на финансовите отчети, и в частност възможността ? да представи вярно и честно имущественото състояние на предприятията. Икономическата криза доведе до засилване на посочената тенденция, както и до увеличаване на въпросите, отнасящи се до правилното измерване на възможностите на предприятията за покриване на текущите си задължения. В известен смисъл познатите модели за прогнозирането на бъдещи финансови затруднения (а също и на корпоративен банкрут) бяха дискредитирани. Една от причините за този феномен може да се търси в чисто исторически план. Практически от периода 1929-1934 година до 2008 година човечеството не познава толкова мащабна икономическа и финансова криза. Същевременно използваните модели за измерване на обща и бърза ликвидност водят началото си от тридесетте години на XX век, а тези за прогнозиране на корпоративен банкрут - от шестдесетте години на същия век. Днес има достатъчно основания да се зададе резонният въпрос: "Доколко са приложи познатите съотношения, отнасящи се до ликвидността, в ситуация на криза?" Икономическата теория и практика познава различни финансови съотношения, отнасящи се до измерването на ликвидността. Като правило тези съотношения се извеждат от балансовите позиции, които характеризират текущите (краткотрайни) активи и текущите (краткосрочни) пасиви. Именно структурата на текущите активи, и трансформацията на същите в производствено-търговския цикъл, са основата, върху която са изведени основните съотношения за ликвидност - текуща (current ration) и бърза ликвидност (quick ratio). Обект на публикацията е корпоративната ликвидност, както и различните финансови съотношения (показатели), които се използват за нейното измерване. Предмет на публикацията са измененията в текущите активи (като детерминанта на ликвидността) по време на криза. Целта на настоящата разработка е: Като се представят (накратко) резултатите от осъществено мащабно изследване на автомобилния бранш, отнасящо се до структурните изменения в оборотния капитал, да се дефинира необходимостта от допълване на познатия категориен апарат, засягащ корпоративната ликвидност - чрез съотношение, показващо възможността да се покриват текущите задължения в кризисна ситуация, както и посочването на такова съотношение.

Брой: 9/9.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв