Списание Актив
 • Тема на броя:
  МСФО11СЪВМЕСТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ. автор: Даниела Дурина

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА РЕМОНТ ИЛИ ПОДОБРЕНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, ОТДАДЕНИ ИЛИ НАЕТИ ПОД НАЕМ.автор: Анастасия Головина

  Виж повече

 • Данъчно и счетоводно третиране при разпределение на ликвидационен дял и дивидент. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Източници на информация за изчисляването на показателите за рентабилността на фирмата. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • МОДЕЛИ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ЧРЕЗ ЛИЗИНГОВ ДОГОВОР. автор: Теодора Рупска

  Виж повече

 • ПРИХОДИ (ДОХОДИ) И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ В КОНТЕКСТА НА УПРАВЛЕНСКИТЕ ПРОЦЕСИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ. автор: Диана Петрова

  Нарастващата степен на стопанска интеграция, многообразието и все по-голямата сложност на международните операции в границите на транснационалните компании превръщат международното трансферно ценообразуване в един от най-важните и актуални проблеми, с които се сблъскват тези компании. Това е специфичен за транснационалните компании проблем, обусловен от извършваните търговски операции между отделните им задгранични поделения, както и между тях и предприятието майка. Международното трансферно ценообразуване по своята същност представлява процесът на определяне на цените, по които се осъществяват продажбите на различни активи или услуги между свързани лица в рамките на транснационалната компания. Тези специфични трансферни цени се различават от цените, действащи на свободния пазар и прилагани при сделките между независими лица. Те могат да бъдат определени въз основа на пазарните условия, но е възможно и да не бъдат съобразени с тях. В международното трансферно ценообразуване намира отражение стремежът на транснационалните компании да организират и разпределят дейността си в световен мащаб между своите задгранични поделения така, че да се постигне възможно най-голяма обща печалба за компанията като цяло. Проблемите от счетоводен характер, които възникват във връзка с международното трансферно ценообразуване в транснационалните компании са в два основни аспекта: 1. Проблеми от гледна точка на счетоводно-информационно- то осигуряване на протичащите вътрешни управленски процеси в отделните съставни поделения и в границите на компанията като цяло. 2. Проблеми по отношение на осигуряването на необходимата счетоводна информация за целите на съставянето на финансовите отчети и удовлетворяване на информационните потребности на заинтересованите външни потребители. Счетоводната информационна система на транснационалните компании трябва да бъде в състояние да отговори на информационните нужди на характерната за тези компании единна система за вземане на решения, насочени към съгласуване на целите, успешно реализиране на глобалната стратегия и оптимизиране на ресурсите и резултатите в глобален план. Трансферното ценообразуване оказва съществено влияние както върху цялостната дейност на транснационалната компания, така и върху дейността на всяко едно от нейните задгранични поделения. То засяга в много голяма степен протичащите в границите на компанията процеси на планиране, контрол и анализ на дейността. Стратегията на трансферно ценообразуване, която транснационалната компания възнамерява да прилага следва да бъде взета под внимание още в процеса на стратегическо планиране и да бъде заложена при разработването на плановете, отнасящи се за операциите на съставните поделения и за цялостната дейност на компанията. Тази стратегия трябва да бъде съобразена с индивидуалните характеристики на всяко от поделенията, с особеностите на обкръжаващата среда в държавата, в която функционира, със специфичните му оперативни връзки с предприятието майка и конкретната му роля в общата дейност на компанията. Тя не може да бъде еднаква по отношение на различните поделения и освен това се налага да бъде актуализирана в съответствие с настъпващите динамични промени в условията, при които те работят. Използването на трансферните цени в транснационалните компании внася редица особености и затруднения в процесите на контрол и анализ на извършваните дейности.

 • СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЛИКВИДНОСТ. автор: Петър Петров

  Виж повече

Брой: 9/9.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв