Списание Актив
 • Тема на броя:
  МСФО11СЪВМЕСТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ. автор: Даниела Дурина

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА РЕМОНТ ИЛИ ПОДОБРЕНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, ОТДАДЕНИ ИЛИ НАЕТИ ПОД НАЕМ.автор: Анастасия Головина

  Виж повече

 • Данъчно и счетоводно третиране при разпределение на ликвидационен дял и дивидент. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Източници на информация за изчисляването на показателите за рентабилността на фирмата. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • МОДЕЛИ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ЧРЕЗ ЛИЗИНГОВ ДОГОВОР. автор: Теодора Рупска

  Виж повече

 • ПРИХОДИ (ДОХОДИ) И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА. автор: проф.Стоян Дурин

  Приходите са резултат от осъществени от предприятието продажби. Те са един от основните обекти на счетоводно отчитане. Отчетените от предприятието приходи представляват признанието на пазара за полезността на стопанската дейност. Приходът се признава когато срещу продажбата на продукция/стоки или срещу извършени услуги е получена съответната сума или при осъществената сделка е възникнало вземане от клиента. Съществуват много и различни условия при осъществяването на продажбите. Обикновено тези условия са обект на договаряне между продавача и купувача. Условията за признаване на продажбите имат различна конкретизация за продажбата на продукция и стоки и за извършването на услуги* Счетоводното отчитане на признатите приходи от продажби се осъществява чрез счетоводната статия (без да третираме сумите по ДДС): Д с/ки от групите на Паричните средства Д с/ки от групата на Клиентите К с/ки от групата на Приходите от продажби. Когато се касае до признаване на финансови приходи то за тях се съставя счетоводната статия: Д с/ки от групите на Паричните средства Д с/ки от групите на Вземания К с/ки от група Финансови приходи Има и други приходи, които са обект на признаване. Те са от преоценки на активи и пасиви срещу кредитиране на с/ки от група 73 Приходи от преоценки на активи и пасиви, и по програми и фондове на ЕС срещу кредитиране на с/ка 790 Приходи по програми и фондове на ЕС. Опитът до сега ни показва, че признаването на приходи в счетоводството означава, че те са записани по кредита на сметките, които се използват за тяхното отчитане. Всички признати по счетоводен път приходи се оценяват по справедлива стойност, която реално е равна на продажната стойност (без ДДС) на продадените продукция, стоки или услуги. Обикновено приходите от продажби се групират на приходи от продажби на продукция, на стоки, на услуги, на дълготрайни активи, на материали, от ликвидация на дълготрайни активи, от финансирания, от бизнес комбинации и други приходи от дейността. Всяко предприятие може да прилага и друга схема ________ * Подробности могат да се проследят в "Счетоводство на предприятието ХVІ изд., изд. ФорКом, 2011 г. на подреждане на приходите съобразно своята номенклатура на продажбите. За разлика от приходите паричните потоци имат друга природа. Те представляват входящите (постъпленията) и изходящите (плащанията) потоци от парични средства и парични еквиваленти. Като парични потоци се третират само постъпленията и намаленията на паричните средства, което е свързано с промяна (увеличение или намаление) на тяхната маса в предприятието. Движението на паричните средства от сметка по сметка в предприятието не може да се третира като паричен поток. Също така промените в левовата равностойност на чуждестранната валута по паричните сметки не се третират като паричен поток.

 • СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ В КОНТЕКСТА НА УПРАВЛЕНСКИТЕ ПРОЦЕСИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ. автор: Диана Петрова

  Виж повече

 • СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЛИКВИДНОСТ. автор: Петър Петров

  Виж повече

Брой: 9/9.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.69630 лв
1 GBP = 2.22392 лв