Списание Актив
 • Тема на броя:
  МСФО11СЪВМЕСТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ. автор: Даниела Дурина

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА РЕМОНТ ИЛИ ПОДОБРЕНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, ОТДАДЕНИ ИЛИ НАЕТИ ПОД НАЕМ.автор: Анастасия Головина

  При осъществяване на дейността си предприятията ползват дълготрайни материални активи. Не винаги необходимото им имущество е тяхна собственост. В много случаи, за осигуряване на нормални условия за извършване на своята дейност и за решаване на определени проблеми, както и за постигане на поставени цели е необходимо да се придобие чуждо имущество за временно възмездно ползване. Това придобиване обикновено става при условията на наемен договор.По този начин ръководството на предприятието решава проблема за своевременно набавяне на необходимото имущество, без да разполага с достатъчно налични средства за неговото придобиване. Твърде често, в практиката се случва и обратната ситуация, при определени условия и за известен период от време,част от притежаваното от предприятието имущество се оказва ненужно за дейността и не носи изгода, при което ръководството може да прецени, че ще е по-ефективно такова имущество да се предостави временно на друго предприятие, обществена организация или на физическо лице на базата на договор за наем. Съгласно чл. 228 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД / договорът за наем е споразумение, според което наемодателят се задължава да предостави на наемателя една вещ за временно ползване, а наемателят да му плати определена цена. Ако не е уговорено друго, наемодателят е длъжен да предаде веща в състояние, което отговаря на ползването, за което е наета / чл.230 /, ал.1 от ЗЗД. В процеса на експлоатация дълготрайните материални активи /ДМА/ се изхабяват физически и морално, което налага постоянно да се извършват разходи за ремонти и подобрение с цел възстановяване на състоянието им за нормално функциониране или повишаване на първоначалната им ефективност. За да се разясни начина за отчитане на разходите за ремонт или подобрение, направени за ДМА отдадени или наети под наем, най-напред ще посочим накратко действащите общи нормативни изисквания. За разграничаване на разходите за ремонт. и за подобрения критериите са определени с т. 6.1 от СС 16 "Дълготрайни материални активи", като е уточнено, че с последващите разходи,свързани с отделен материален дълготраен актив се коригира балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив. Видовете разходи, които водят до подобряване на бъдещите икономически изгоди са : - изменение на отделен актив, за да се удължи полезния срок на годност на актива или да се увеличи производителността му ; - осъвременяване на машинни части, за да се постигне значително подобряване на качеството на продукцията и/или услугите ; - разширяване на възможностите за нови продукти и/или нови услуги ; - въвеждане на нови производствени процеси, които дават възможност за съкращаване на производствените разходи ; - икономически по-изгодна промяна във функционалното предназначение на актива . Всички други последващи разходи трябва да се признават за разходи за периода, през който са направени, т.е. да се отчитат като текущи разходи за дейността.

 • Данъчно и счетоводно третиране при разпределение на ликвидационен дял и дивидент. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Източници на информация за изчисляването на показателите за рентабилността на фирмата. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • МОДЕЛИ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ЧРЕЗ ЛИЗИНГОВ ДОГОВОР. автор: Теодора Рупска

  Виж повече

 • ПРИХОДИ (ДОХОДИ) И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ В КОНТЕКСТА НА УПРАВЛЕНСКИТЕ ПРОЦЕСИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ. автор: Диана Петрова

  Виж повече

 • СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЛИКВИДНОСТ. автор: Петър Петров

  Виж повече

Брой: 9/9.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71624 лв
1 GBP = 2.21599 лв