Списание Актив
  • Тема на броя:
    МСФО 10 КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ.автор:Даниела Дурина

    Този стандарт се прилага на финансови отчети за годишни периоди, започващи на или след 01 януари 2013 година. Стандартът все още не е одобрен за прилагане от Европейската комисия. Той заменя МСС27 КОНСОЛИДИРАНИ И ИНДИВИДУАЛНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ. В новия стандарт се въвежда и нова дефиниция за понятието "контрол", която най-общо вече включва наличие на власт, право на възвращаемост на инвестицията и способност или възможност да се възползва от тях. Всяко предприятие-майка следва да изготвя консолидирани финансови отчети. Определени са следните изключения, които трябва да са изпълнени кумулативно: - Когато самото предприятие-майка е дъщерно или асоциирано предприятие, и всички негови акционери или съдружници са информирани и не възразяват то да не изготвя консолидирани финансови отчети; - Негови дългови инструменти или инструменти на собствения капитал не са публично търгуеми; - Не е изготвяло или не е в процес на изготвяне на финансови отчети пред регулаторни органи с цел емисия на всякакъв вид инструменти на публичен пазар; и - Неговото последно предприятие-майка или такова между него и последно предприятие-майка изготвя консолидирани финансови отчети на база МСФО, които се публикуват. Изключително важно е да се определи наличие или не на контрол. Контрол съществува само и единствено тогава, когато: - Инвеститорът има власт над инвестицията; - Изложен е на, или има права над променлива възвращаемост от инвестицията; и - Има способността да използва властта си да влияе върху сумата на тази възвращаемост. Най-напред инвеститорът оценява целта и дизайна на инвестицията, за да определи кои и какви са дейностите, които се извършват, за да генерира тя приходи. След това трябва да се оцени кой взима решенията за такива дейности и кой ги ръководи, както и кой от инвеститорите носи риска от дейността.

Брой: 7/7.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв