Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТНОСНО СЪСТАВЯНЕТО НА СТОРНИРОВЪЧНИ СЧЕТОВОДНИ СТАТИИ. автор:Иван Златков

  Виж повече

 • ВРЪЗКА МЕЖДУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ И КАЧЕСТВОТО НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ. автор: БИСТРА НИКОЛОВА

  Виж повече

 • ОТРАЗЯВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ОБМЕННИТЕ КУРСОВЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ УПРАВЛЕНСКИ ПРОЦЕСИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА КОМПАНИЯ.автор:Доц. д-р Диана Петрова

  Виж повече

 • Счетоводните принципи на Китай, Канада и Южна Корея - еквиваленти на МСФО по отношение на някои финансови отчети.автор: Марин Гълъбов

  С решение за изпълнение на Европейската комисия (от 11 април 2012 година) от 1 януари 2012 година по отношение на годишните и шестмесечните консолидирани финансови отчети следните стандарти се считат за еквивалентни на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002: а) общоприетите счетоводни принципи на Китайската народна република; б) общоприетите счетоводни принципи на Канада; в) общоприетите счетоводни принципи на Република Корея." Също така с това решение на емитенти от трети държави (държави извън Европейския съюз) се позволява да изготвят годишните и шестмесечните си консолидирани финансови отчети в съответствие с общоприетите счетоводни принципи на Република Индия за финансовите години, започващи преди 1 януари 2015 г. Адресати на решението са държавите-членки на Европейския съюз. Решението за изпълнение се прилага, считано от 1 януари 2012 година. Решението за изпълнение е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 13.04.2012 година. Това решение се базира на два регламента, които по-нататък накратко представяме. С Регламент (ЕО) № 1569/2007 на Европейската комисия от 21 декември 2007 г. за създаване на механизъм за определяне на еквивалентността на счетоводните стандарти, прилагани от емитенти на ценни книжа от трети държави съгласно Директиви 2003/71/ЕО и 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета се определят условията, при които общоприетите счетоводни принципи на трета държава могат да се разглеждат като еквивалентни на международните стандарти за финансово отчитане (наричани по-нататък МСФО) и въвежда механизъм за определяне на тази еквивалентност. В регламента се посочва, че "общоприетите счетоводни принципи на трета държава могат да се разглеждат като еквивалентни на приетите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 МСФО, ако финансовите отчети, изготвени в съответствие с общоприетите счетоводни принципи на съответната трета държава, позволяват на инвеститорите да направят оценка на активите и задълженията, финансовото положение, печалбите и загубите и перспективите на емитента, сходна с тази от финансовите отчети, изготвени в съответствие с МСФО, като в резултат на това инвеститорите биха взели същите решения относно придобиването, задържането или продажбата на ценни книжа на даден емитент".

Брой: 6/6.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв