Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТНОСНО СЪСТАВЯНЕТО НА СТОРНИРОВЪЧНИ СЧЕТОВОДНИ СТАТИИ. автор:Иван Златков

  Виж повече

 • ВРЪЗКА МЕЖДУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ И КАЧЕСТВОТО НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ. автор: БИСТРА НИКОЛОВА

  Ефективността на контрола се оценява въз основа на резултата от неговото осъществяване. Ефективен е онзи контрол, който въздейства. Следователно, данъчният контрол е ефективен, когато води до реализиране на контролно въздействие. Данъчното контролно въздействие включва: - установяване спазването на данъчното законодателство (материални и процесуални данъчно-правни норми); - установяване действителния размер на данъчните задължения на лицата; - отстраняване на нанесени фискални щети и налагане на административни санкции; - предотвратяване извършването на данъчни нарушения и престъпления. Ефективният данъчен контрол следва да се осъществява на две нива: формално (конкретно) и абстрактно равнище. В първия аспект се установява вярността и съответствието на отчетните и декларираните данни с нормативните изисквания, а във втория - реалността на тези данни. Предвид направеното уточнение, може да се приеме, че ефективният данъчен контрол съблюдава създаването на законосъобразна и достоверна (вярна и реална) счетоводна информация. Такава счетоводна информация се счита за качествена - от гледна точка на данъчния контрол. Не може, обаче да се твърди, че тази информация е напълно качествена от гледна точка на изискванията на останалите й потребители. По отношение на качествените характеристики на счетоводната информация, отделните групи потребители поставят различни изисквания, но все пак могат да се изведат следните общи изисквания - своевременност, годност, точност, обективност, пълнота, вярност и реалност. В специализираната литература се срещат изисквания за качеството на счетоводната отчетност (счетоводната информация), като цяло, и изисквания относно качествените характеристики на финансовите отчети. Към финансовите отчети се предявяват следните изисквания: разбираемост, уместност, надеждност (в т.ч. достоверност, предимство на съдържанието пред формата, неутралност, благоразумие, завършеност) и сравнимост. Някои от изискваните качествени характеристики на счетоводната отчетност и на информацията във финансовите отчети се припокриват, тъй като качеството на информацията от периодичната отчетност се предопределя от качеството на счетоводната отчетност, като цяло. За всички потребители на счетоводна информация е важно да се осигури и поддържа високо качество на цялостната счетоводна отчетност в предприятията, но отделните групи потребители отдават по-голямо значение на качествените характеристики на една или друга счетоводна информация в зависимост от своите интереси. Например, независимите одитори, ръководството на предприятието, акционерите (съдружниците) и финансовите институции се съсредоточават главно върху качеството на периодичните отчети, а финансово-контролните органи фокусират вниманието си върху качеството на първичната и текущата счетоводна отчетност.

 • ОТРАЗЯВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ОБМЕННИТЕ КУРСОВЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ УПРАВЛЕНСКИ ПРОЦЕСИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА КОМПАНИЯ.автор:Доц. д-р Диана Петрова

  Виж повече

 • Счетоводните принципи на Китай, Канада и Южна Корея - еквиваленти на МСФО по отношение на някои финансови отчети.автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

Брой: 6/6.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72457 лв
1 GBP = 2.17580 лв