Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТНОСНО СЪСТАВЯНЕТО НА СТОРНИРОВЪЧНИ СЧЕТОВОДНИ СТАТИИ. автор:Иван Златков

  Виж повече

 • ВРЪЗКА МЕЖДУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ И КАЧЕСТВОТО НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ. автор: БИСТРА НИКОЛОВА

  Виж повече

 • ОТРАЗЯВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ОБМЕННИТЕ КУРСОВЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ УПРАВЛЕНСКИ ПРОЦЕСИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА КОМПАНИЯ.автор:Доц. д-р Диана Петрова

  Динамиката на обменните курсове създава множество проблеми в транснационалните компании не само във връзка с изготвянето на финансовите отчети, но и при осъществяването на вътрешните процеси на анализ, планиране и контрол на дейността на работещите зад граница поделения и на компанията като цяло. От една страна, превръщането на финансовите отчети на чуждестранните поделения от различните валути, в които са деноминирани във валутата на предприятието майка, удовлетворява нуждата да се използва една обща валута за съставянето на консолидираните финансови отчети. От друга страна, конвертирането на счетоводната информация от една валута в друга е необходимо за целите на вътрешните управленски процеси, протичащи в границите на транснационалната компания. Основните цели, за които е наложително използването на информация както във валутата на отделните чуждестранни поделения, така и в общата за транснационалната компания валута и обуславят необходимостта от валутни преизчисления са: - за осигуряване на информация на мениджърите на чуждестранните поделения в процеса на планиране за плановите цели и задачи, които централното управление поставя пред тях, изразени във валутата на предприятието майка и валутата на страната, в която работи поделението; - за контрол и анализ на дейността на чуждестранните поделения и постигнатите от тях резултати; - за контрол и оценяване на работата на мениджърите на чуждестранните поделения; - за преценяване на ефективността на решенията, отнасящи се до капиталовото планиране на глобална основа; - за оценяване и анализиране на възвръщаемостта на инвестициите за компанията като цяло, определена на базата на валутата на предприятието майка; - за установяване на периодичните печалби и загуби от курсови разлики за компанията като цяло в резултат на флуктуацията на обменните курсове.

 • Счетоводните принципи на Китай, Канада и Южна Корея - еквиваленти на МСФО по отношение на някои финансови отчети.автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

Брой: 6/6.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв