Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТНОСНО СЪСТАВЯНЕТО НА СТОРНИРОВЪЧНИ СЧЕТОВОДНИ СТАТИИ. автор:Иван Златков

  В практиката, при текущото отразяване на стопанските операции по счетоводните сметки - чрез съставяне на счетоводни статии нерядко се прибягва до съставяне на сторнировъчни счетоводни статии, т. е. - до изготвяне на статии по способа на "червеното сторно". В тази връзка възникват редица въпроси: кога е необходимо да се прибягва до изготвяне на статии по способа на"червеното сторно", как сумите, записани в тези счетоводни статии се отразяват по счетоводни сметки и в оборотната ведомост; кога не трябва да си прибягва до съставяне на сторнировъчни счетоводни статии. Настоящата разработка е опит за отговорна тези въпроси. Счетоводната статия е представяне на счетоводните сметки, които следва да се дебитират и счетоводните сметки, които следва да се кредитират със съответните суми, за да бъдат отразени измененията в размерите на активите на пасивите и на собствения капитална предприятието - резултат на осъществените през отчетния период сделки (стопански операции) или станалите събития. Както е известно на читателите, всяка стопанска операция или всяко станало събитие се отразяват най-малко на два активи, или на д9ва пасива, или на елемента на собствения капитал или пък - на актив и пасив, на актив и собствен капитал или на пасив и собствен капитал. Поради това, тя се записва минимум по две счетоводни сметки, което е и същността на двустранното (а не двуличното!) счетоводно записване. При това записване една или няколко сметки се дебитират, а друга сметка се кредитира или пък една сметка се дебитират а една или няколко други сметки се кредитират. Общата стойност на сметките, които се дебитират следва да се равнявана общата стойност на сметките, които се кредитират. Увеличението на стойността по активните сметки се отразява като те се дебитират, а за отразяване на намалението по тяхната стойност, те се кредитират. Обратното е при пасивните сметки и при сметките, чрез които се отчитат различните видове собствен капитал (основен капитал, финансов резултат, резерви). При увеличение на стойността по тези сметки, те се кредитира, а при намаление на стойността им -те се дебитират. Така се съставят болшинството счетоводни статии. За отбелязването им ще използваме наименованието " обикновени счетоводни статии".

 • ВРЪЗКА МЕЖДУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ И КАЧЕСТВОТО НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ. автор: БИСТРА НИКОЛОВА

  Виж повече

 • ОТРАЗЯВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ОБМЕННИТЕ КУРСОВЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ УПРАВЛЕНСКИ ПРОЦЕСИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА КОМПАНИЯ.автор:Доц. д-р Диана Петрова

  Виж повече

 • Счетоводните принципи на Китай, Канада и Южна Корея - еквиваленти на МСФО по отношение на някои финансови отчети.автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

Брой: 6/6.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.70161 лв
1 GBP = 2.21185 лв