Списание Актив
  • Тема на броя:
    ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ИЗТОЧНИК В БЪЛГАРИЯ.автор: Цветан Станкулов

    Доколкото предлаганата тема е ограничена в рамката на доходите на чуждестранните юридически лица, като обект на данъчното облагане в страната, е необходимо да се насочи вниманието на счетоводните практики към съответните разпоредби на част трета от Закона за корпоративното подоходно облагане. В този контекст е важно да се уточни още, че инструментариумът за прилагането на разпоредбите от тази част на закона е ситуиран върху образеца на приложенията към данъчната декларация по чл. 201 (образец 1031). В практически план чуждестранните юридически лица попълват приложение № 1, когато в течение на годината са внесли в приход на бюджета данъка, дължим по чл. 194 и най-вече данъка, дължим по чл. 195 върху доходи, начислени в полза на чуждестранни юридически лица съгласно действащите разпоредби на този закон. Основанието за предлагането на тази тема се дължи на обстоятелството, че през последните години се забелязва постъпателно увеличение на броя на фирми от съседни държави, които поради влошена икономическа ситуация изнасят бизнеса си в нашата страна. Ето защо за информираността на счетоводните практики на "новите" данъчно задължени лица по смисъла на този закон, се налага да се насочи тяхното внимание към изискванията, формулирани във: 1. разпоредбата на чл. 194 от ЗКПО - данък, удържан при източника от дивиденти и ликвидационни дялове, според ал. 1, т. 1, на който с данък при източника се облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени (персонифицирани) от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната. А за идентифицирането на чуждестранните юридически лица - носители на данъчни задължения за доходите от дивиденти и ликвидационни дялове с източник в Република България трябва да се вземе предвид определението за "Място на стопанска дейност", дефинирано в § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, според който това е: а) определено място (собствено, наето или ползвано на друго основание), посредством което чуждестранно лице извършва цялостно или частично стопанска дейност в страната, като например: място на управление; клон; търговско представителство, регистрирано в страната; офис; кантора; ателие; завод; работилница (фабрика); магазин; склад за търговия; сервиз; монтажен обект; строителна площадка; мина; кариера; сонда; петролен или газов кладенец; извор или друг обект на извличане на природни ресурси; б) извършването на дейност в страната от лица, упълномощени да сключват договори от името на чуждестранни лица, с изключение на дейността на представителите с независим статут по глава шеста от Търговския закон; в) трайно извършване на търговски сделки с място на изпълнение в страната, дори когато чуждестранното лице няма постоянен представител или определено място. Така от посочените текстове на ДОПК става ясно, че данъчни субекти (носители на данъчната тежест) за доходи от дивиденти и ликвидационни дялове са чуждестранни юридически лица, които не извършват дейност чрез място на стопанска дейност в страната. Вече в по-конкретен план от трябва да се насочи вниманието към реда за определянето на данъци, удържани при източника, при което трябва да следи номенклатурата за кодовете по видове доходи, облагаеми доходи, както следва: А. Доходи от дивиденти (код 01). За определяне на данъка, удържан при източника за доходите от дивиденти е необходимо да се изхожда от определението за "Дивидент", дефинирано в § 1, т. 4 от ДР на ЗКПО, според което това е разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице, вследствие на което намалява собственият капитал на последното, включително: доходи от акции; доходи от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции; скрито разпределение на печалба. В този смисъл в допълнителната разпоредба е поясн

Брой: 5/5.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв