Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г., автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • КОЙ МОЖЕ ДА РАБОТИ КАТО ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ ПО ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ ИДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ?автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • АМОРТИЗАЦИОННАТА ПОЛИТИКА - ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор: Борис Решовски

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕДЕЛА НА НАПУСКАЩ СЪДРУЖНИК.автор:Георги Петков

  Виж повече

 • Документиране и облагане на бонуси по ЗДДС при натурален рабат.автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ПРЕЗ 2011 ГОДИНА. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ .автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ЗА 2012 ГОДИНА.автор:Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕ В СЪВМЕСТНИ ПРЕДПРИЯТИЕ СЪГЛАСНО МСС 31 .автор: Христина Колева

  Виж повече

 • Предприятията, които наемат лица за временна работа, задължително се регистрират в Агенция по заетостта.автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА ДЪРВОДОБИВА, КАТО ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ. автор: Костадин Иванов

  Виж повече

 • Ред за възстановяване на неоснователно получени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване.автор: Галина Николова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА АМОРТИЗАЦИЯТА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

 • Удължено, непълно и сумирано работно време.автор: Гошо Мушкаров

  Нормалната продължителност на работното време при петдневна работна седмица е определена на 8 часа през деня и 7 часа през нощта. За някои категории работници и служители се прилага нормативно намалено работно време - 7 и зори 6 часа. Работодателите срещат значителни трудности, когато се налага да определят работното време при съществуващата динамика на пазара и произтичащата от това нееднаква натовареност на персонала. Решението не винаги може да бъде полагане на извънреден труд с последващо "разрешаване" на неплатен отпуск, или пък уволнение и последващо назначаване на хора. Така или се нарушава трудовото право, или се губят опитните и подготвените работници и специалисти. За такива условия трябва да се познават възможностите, които Кодексът на труда дава за оптимална организация на работното време. 1. Удължено работно време Продължителността на седмичното и на дневното работно време може да бъде удължавана над нормалната установена за съответната длъжност или работно място само в случаите и по реда, предвидени в КТ. а) Правна уредба По производствени причини работодателят има право едностранно с писмена заповед да удължава работното време през едни работни дни и да го компенсира чрез съответното му намаляване през други, без да въвежда полагането на извънреден труд (чл. 136а от КТ). Такава промяна засяга интересите на работниците и служителите и затова преди въвеждането на този режим работодателят е длъжен да проведе консултация с техни представители, избрани по реда на чл. 7, ал. 2 от КТ и с представители на синдикалните организации, доколкото в колективен трудов договор не е предвидено друго, например правото на работодателя по своя преценка и без консултации да въвежда удължено работно време с последващо компенсиране. Разпоредбата на закона задължава работодателя да проведе консултации, но не изисква от него непременно да е получил предварително съгласие за работа на удължено работно време. Такова време се установява едностранно от работодателя, който се ръководи единствено от своята преценка за интересите на производството. Ако при покана от работодателя не се явят законно избрани представители на работниците и служителите, консултации не се провеждат. С оглед осигуряване на контрол по законосъобразността на действията на работодателя, за всеки случай на удължаването на работното време той е длъжен предварително писмено да уведоми съответната инспекция по труда. Законът е поставил следните условия, изисквания и забрани към работодателя: " продължителността на един удължен работен ден не може да надвишава 10 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време - до 1 час над намаленото им работно време; " продължителността на работната седмица не може да превишава 48 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време - 40 часа; " удължаването на работното време се допуска за срок до 60 работни дни през една календарна година, но за не повече от 20 работни дни последователно; " не се разрешава да работят на удължено работно време работници или служители, които не са навършили 18-годишна възраст, както и бременни работнички или служителки. Забраната е абсолютна и не може да бъде преодоляна дори с писменото съгласие на съответното лице. В случая налице ще бъде отказ от трудови права, който е недействителен (виж чл. 8, ал. 4 от КТ); " само с тяхно предварително дадено писмено съгласие за всеки отделен случай, на удължено работно време могат да работят майки с деца до 6-годишна възраст, майки, които се грижат за деца-инвалиди независимо от възрастта им, трудоустроени работници или служители (само ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи) и работници или служители, които продължават образованието си без откъсване от производството. Работодателят е длъжен да получи това съгласие преди да връчи заповедта за работа на удължено работно време; " работодателят е длъжен да компенсира удължаването на работното време чрез съответното му

Брой: 4/4.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв