Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г., автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • КОЙ МОЖЕ ДА РАБОТИ КАТО ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ ПО ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ ИДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ?автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • АМОРТИЗАЦИОННАТА ПОЛИТИКА - ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор: Борис Решовски

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕДЕЛА НА НАПУСКАЩ СЪДРУЖНИК.автор:Георги Петков

  Виж повече

 • Документиране и облагане на бонуси по ЗДДС при натурален рабат.автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ПРЕЗ 2011 ГОДИНА. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ .автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ЗА 2012 ГОДИНА.автор:Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕ В СЪВМЕСТНИ ПРЕДПРИЯТИЕ СЪГЛАСНО МСС 31 .автор: Христина Колева

  I. Кратко представяне на стандарта Отнася се за съвместните предприятия. Неговите правила се прилагат при осчетоводяване на дяловите участия, при отчитането на активите, пасивите, приходите и разходите в счетоводните отчети на участниците в съвместно предприятие, както и на инвеститорите, независимо от структурите или формите, в които са организирани и се извършват дейностите в това предприятие. Стандарта не се прилага: " При отчитането на дялове на контролиращи съдружници в съвместно контролирани предприятия държани от: а) организации с рисков капитал; или б) взаимни фондове, тръстове с инвестиционни единици, включително и застрахователни фондове, свързани с инвестицията, които при първоначалното признаване са отчетени по справедлива стойност чрез печалбата или загубата за периода на промяната. Съвмесеното предприятие е представено като договорно взаимоотношение, по силата на което, две или повече страни се заемат със стопанска дейност, която подлежи на съвместен контрол. Контролиращ съдружник, който държи дял в съв-местно пред-приятие е длъжен да оповестява: " Всякакви ангажименти с инвестиционен характер, които той е поел по отношение на дяловете си в съвместни предприятия, както и собствения дял във всеки съвместно поет ангажимент с другите контролиращи съдружници; " Списък и описание на дяловете си във всички значими съвместни предприятия, както и дела на собственото си участие в съвместно контролираното предприятие ред за ред чрез пропорционална консолидация или по метода на собствения капитал. Избраният метод също се оповестява. " Общата сума на всеки от текущите активи дългосрочните активи, текущите пасиви, дългосрочните пасиви, и приходите и разходите свързани с неговите дялове в съвместни предприятия. Контролиращ съдружник, който притежава дялове в съвместно предприятие се освобождава от прилагането на метода на пропорционалната консолидация или метода на собствения капитал, ако отговаря на следните условия:

 • Предприятията, които наемат лица за временна работа, задължително се регистрират в Агенция по заетостта.автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА ДЪРВОДОБИВА, КАТО ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ. автор: Костадин Иванов

  Виж повече

 • Ред за възстановяване на неоснователно получени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване.автор: Галина Николова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА АМОРТИЗАЦИЯТА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

 • Удължено, непълно и сумирано работно време.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 4/4.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.70161 лв
1 GBP = 2.21185 лв