Списание Актив

Брой: 4/4.2012

Основна тема: Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г., автор: Валентина Василева

Теми на броя:

КОЙ МОЖЕ ДА РАБОТИ КАТО ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ ПО ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ ИДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ?автор: Любка Ценова

АМОРТИЗАЦИОННАТА ПОЛИТИКА - ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор: Борис Решовски

ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕДЕЛА НА НАПУСКАЩ СЪДРУЖНИК.автор:Георги Петков

Документиране и облагане на бонуси по ЗДДС при натурален рабат.автор:Лиляна Панева

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ПРЕЗ 2011 ГОДИНА. автор: Иван Златков

Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г., автор: Валентина Василева

НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ .автор: Цветан Станкулов

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ЗА 2012 ГОДИНА.автор:Аспасия Петкова

Съгласно чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност, а при формиране на годишния осигурителен доход за лицата, които определят окончателен размер на осигурителния доход, съгласно чл. 6, ал. 8 от КСО се взима предвид облагаемия доход от упражняване на съответната трудова дейност. Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 1-4 от КСО, задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са: - лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; - лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физически лица - членове на неперсонифицирани дружества; -регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите. Посочените лица са самоосигуряващи се лица, осигурителните вноски са за тяхна сметка и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Авансовите осигурителни вноски се внасят през календарната година само за времето, през което самоосигуряващите се упражняват трудова дейност в качеството на самоосигуряващи се лица. От 1 януари 2011 г. за самоосигуряващите се лица се въведе диференциран авансов минимален месечен осигурителен доход. На основание чл. 8, ал. 1, т. 2 от ЗБДОО за 2011 г., минималният размер на месечния осигурителен доход се определя съобразно облагаемият им доход като самоосигуряващи се, деклариран в данъчната декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2009 г., както следва: 1. при декларирани доходи до 5400 лв. - авансовите осигурителни вноски се внасят върху осигурителен доход 420 лв.; 2. при декларирани доходи от 5401 лв. до 6500 лв. - 450 лв.; 3. при декларирани доходи от 6501 лв. до 7500 лв. - 500 лв.; 4. при декларирани доходи над 7500 лв. - 550 лв. Самоосигуряващите се лица сами определят минималния размер на осигурителния си доход в зависимост от облагаемите доходи, декларирани от тях през 2009 г. по реда на ЗДДФЛ

ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕ В СЪВМЕСТНИ ПРЕДПРИЯТИЕ СЪГЛАСНО МСС 31 .автор: Христина Колева

Предприятията, които наемат лица за временна работа, задължително се регистрират в Агенция по заетостта.автор: Жанет Богомилова

ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА ДЪРВОДОБИВА, КАТО ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ. автор: Костадин Иванов

Ред за възстановяване на неоснователно получени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване.автор: Галина Николова

СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА АМОРТИЗАЦИЯТА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ.автор:Теодора Рупска

Удължено, непълно и сумирано работно време.автор: Гошо Мушкаров

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.60275 лв
1 GBP = 2.20828 лв