Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г., автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • КОЙ МОЖЕ ДА РАБОТИ КАТО ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ ПО ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ ИДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ?автор: Любка Ценова

  І. Видове данъчно задължени лица В Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) като данъчно задължени лица са посочени: " лицензираните складодържатели; " регистрираните получатели; " регистрираните изпращачи; " лица, които са внесли акцизни стоки и като такива ползват за внесените от тях стоки, статута на временно складирани стоки, уреден в чл. 57 Закон за Митниците ; " лица, които са извършили митническо или друго нарушение с акцизни стоки. " лицата, които в нарушение на ЗАДС са произвели акцизни стоки извън данъчен склад; " лицата, които в нарушение на ЗАДС държат или са участвали в държането на акцизни стоки; " лица, които са се разпоредили с акцизни стоки, за които не е бил заплатен акциз изцяло или частично. " лица освободените от акциз крайни потребители; " лица, които са регистрирани като временно регистрирани получатели на акцизни стоки по ЗАДС. " лица, регистрирани по ДДС в друга държава членка, които извършват доставки на акцизни стоки при условията на дистанционна продажба по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност. " лица, които получават на територията на страната акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава членка, с изключение на случаите, когато задължен за заплащането на акциза е данъчният представител на лица, регистрирани по ДДС в друга държава-членка. ІІ. ЛИЦЕНЗИРАН СКЛАДОДЪРЖАТЕЛ 1. Изисквания към лицата, които искат да придобият качеството "Лицензиран складодържател" В ЗАДС е посочено, че всяко лице, което отговаря на следните условия, може да кандидатства за получаване на лиценз за лицензиран складодържател: 1.1. Лицето е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на друга държава-членка или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридическо лице, създадено въз основа на нормативен акт - в случаите, когато лицето е производител на акцизни стоки, или капиталово търговско дружество с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 хил. лв. - в случаите, когато лицето не е производител на акцизни стоки; 1.2. Не е в производство по несъстоятелност или ликвидация. 1.3. Представлява се от лица, които: o не са осъждани за престъпление от общ характер; o не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори. 1.4. Няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски. 1.5. Не е извършило тежко или повторно нарушение по ЗАДС, с изключение на случаите, когато административно-наказателното производство е приключило със сключването на споразумение. 1.6. Притежава лиценз или разрешение или е регистрирано за осъществяване на дейността, когато това е предвидено с друг закон. 1.7. Разполага със собствени или наети помещения за извършване на дейностите, за които иска издаване на лиценз, които отговарят на изискванията за сигурност и контрол, определени в правилника за прилагане на закона (чл. 28 от ППЗАДС), където ще се получават и разтоварват акцизните стоки. 1.8. Използва автоматизирани системи за отчетност, които позволяват извършването в реално време на контрол на суровините, произведените или складираните акцизни стоки и гарантират, че лицето е в състояние да изпълнява изискванията за режима.

 • АМОРТИЗАЦИОННАТА ПОЛИТИКА - ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор: Борис Решовски

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕДЕЛА НА НАПУСКАЩ СЪДРУЖНИК.автор:Георги Петков

  Виж повече

 • Документиране и облагане на бонуси по ЗДДС при натурален рабат.автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ПРЕЗ 2011 ГОДИНА. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ .автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ЗА 2012 ГОДИНА.автор:Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕ В СЪВМЕСТНИ ПРЕДПРИЯТИЕ СЪГЛАСНО МСС 31 .автор: Христина Колева

  Виж повече

 • Предприятията, които наемат лица за временна работа, задължително се регистрират в Агенция по заетостта.автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА ДЪРВОДОБИВА, КАТО ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ. автор: Костадин Иванов

  Виж повече

 • Ред за възстановяване на неоснователно получени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване.автор: Галина Николова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА АМОРТИЗАЦИЯТА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

 • Удължено, непълно и сумирано работно време.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 4/4.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв