Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г., автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • КОЙ МОЖЕ ДА РАБОТИ КАТО ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ ПО ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ ИДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ?автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • АМОРТИЗАЦИОННАТА ПОЛИТИКА - ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор: Борис Решовски

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕДЕЛА НА НАПУСКАЩ СЪДРУЖНИК.автор:Георги Петков

  Виж повече

 • Документиране и облагане на бонуси по ЗДДС при натурален рабат.автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ПРЕЗ 2011 ГОДИНА. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ .автор: Цветан Станкулов

  На счетоводните практики е известно, че годишното приключване и данъчно облагане на търговските дружества, регистрирани с държавно имущество и/или с държавно участие в капитала за отчетната 2011 г. се финализира по ред, предвиден в Закона за държавния бюджет на Република България за следващата по ред година. Така годишното приключване и данъчно облагане на тези дружества се свързва и с разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2012 г. (Обн. ДВ, бр. 99 от 16 декември 2011 г.), както и с конкретни разпоредби на Постановление № 367 на Министерския съвет от 29 декември 2011 г. за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2012 г. (Обн. ДВ, бр. 106 от 30 декември 2011 г., в сила от 1 януари 2012 г.). Горепосоченото налага счетоводните практики да обърнат по-специално внимание на взаимната свързаност на посочените нормативни актове с разпределянето на печалбите на съответните търговски дружества за отчетната година, осъществявано по реда и при условията, регламентирани в Закона за счетоводството и Търговския закон, вследствие на което се определят и изплащат дивиденти на инвеститорите, включително дивиденти за държавата, когато участва с дялове в капитала на такива дружества. В тази връзка и друг път е споделяно мнението на представители на реалния бизнес и на данъчните експерти, че определянето на т.н. дивиденти за държавата е нищо повече от една административна мярка за изземване на допълнителен финансов ресурс от капиталовите дружества, в които държавата е инвеститор. А тази мярка е непонятна, доколкото чрез нея се обезкървяват предприятията вместо печалбата да остава в техния патримониум с цел по-нататъшното им обновяване, модернизиране и развитие. Тя е още по-непонятна в чисто процедурен план, когато става дума за определяне на дивиденти за държавата от капиталови дружества, в които нейното дялово участие е по-малко от 50%, защото прилагането на министерското постановление в тази част е пожелателно. И независимо от изложените съображения, мениджърските екипи и счетоводните практики, обслужващи търговските дружества, в които държавата участва като инвеститор същите нямат друг избор освен да се съобразят със съответните разпоредби на постановлението на министерския съвет, като: 1. разпоредбата на чл. 25, по силата на която едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, с изключение на лечебните заведения за болнична помощ, правят отчисления за държавата от печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2011 г., както следва: 1.1. по реда на ал. 1 от чл. 25 за дружествата с ограничена отговорност - 80% от печалбата, при спазване разпоредбите на чл. 133 от Търговския закон. Така във връзка с приложимостта на ал. 1 от чл. 25 на постановлението на министерския съвет е необходимо да се припомни, че съгласно разпоредбите на чл. 133 от Търговския закон: съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува, при което те имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете, ако друго не е уговорено; не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците. 1.2. по реда на ал. 2 от чл. 25 за акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд "Резервен" - в размер 10% в съответствие с чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон - дивидент за държавата в размер 80% от печалбата, при спазване разпоредбите на чл. 247а от Търговския закон и § 73 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. В този аспект е видно, че за приложимостта на ал. 2 от чл. 25 на министерското постановление е важно да се припомнят разпоредбите на чл. 247а от Търговския закон, в който е постановено, че: а) дивиденти и лихви по чл. 190, ал. 2 (от Търговския закон) се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел ХI финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството....

 • ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ЗА 2012 ГОДИНА.автор:Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕ В СЪВМЕСТНИ ПРЕДПРИЯТИЕ СЪГЛАСНО МСС 31 .автор: Христина Колева

  Виж повече

 • Предприятията, които наемат лица за временна работа, задължително се регистрират в Агенция по заетостта.автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА ДЪРВОДОБИВА, КАТО ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ. автор: Костадин Иванов

  Виж повече

 • Ред за възстановяване на неоснователно получени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване.автор: Галина Николова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА АМОРТИЗАЦИЯТА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

 • Удължено, непълно и сумирано работно време.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 4/4.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.70161 лв
1 GBP = 2.21185 лв