Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г., автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • КОЙ МОЖЕ ДА РАБОТИ КАТО ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ ПО ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ ИДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ?автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • АМОРТИЗАЦИОННАТА ПОЛИТИКА - ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор: Борис Решовски

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕДЕЛА НА НАПУСКАЩ СЪДРУЖНИК.автор:Георги Петков

  Виж повече

 • Документиране и облагане на бонуси по ЗДДС при натурален рабат.автор:Лиляна Панева

  В търговската практика се предоставят бонуси с различен характер. Те може да бъдат, т.нар. "прогресиращ бонус", "мастър бонус" "финансов бонус" и др. В зависимост от договорените условия и периодичност за предоставянето им те обикновено се предоставят като процент от постигнат оборот под формата на отстъпка от цената или количество допълнително предоставяна стока (наричан още "натурален рабат"). Редът за данъчното третиране на бонусите по ЗДДС е свързано и с условията, при които е договорено предоставянето им. При това възникват следните въпроси: 1. Как и с какви документи трябва да се оформят "бонусите", които са в стока? 2. Дължи ли се за тях ДДС и, ако "да", върху каква данъчната основа следва да се определи неговият размер? Да онагледим редът за облагането им с пример: Доставчик на пуловери предоставя на своите клиенти отстъпка в натура в размер 5 на сто, ако в рамките на даден календарен месец закупят от него 1000 или повече пуловера. В началото на м. октомври регистрирано лице търговец закупува от доставчика 200 броя пуловери на стойност 15 лв. за брой. Данъчната фактура, съставена за тях, се оформя по общия ред с данъчната основа 3 000 лв. (200 х 15) и начислен ДДС - 600 лв. В края на месеца търговецът закупува от същия доставчик още 800 пуловера. Доставчикът му издава за тях фактура с данъчна основа 12 000 лв. (800 х 15) и начислен данък - 2 400 лв. С втората си покупка обаче търговецът изпълнява изискванията на доставчика за предоставянето на отстъпка в натура. Тя ще бъде реализирана като доставчикът предостави на търговеца 50 пуловера. От изложеното става ясно, че в случая е налице бонус, предоставян на търговец под формата на допълнително количество стока от доставчика й за достигнат предварително договорен оборот, т.е. като натурален рабат от договорената цена на доставките. В резултат на това се променя размера на данъчната основа, върху която е начислен ДДС за доставките, даващи право на получателя им да получи рабата. По своя характер бонусите предоставени под формата на стока, представляват търговска отстъпка. Възможността за промяната в размера на данъчната основа на доставката/ите на съответната стока, в резултат на търговски отстъпки, предоставени след възникването на данъчното й/им събитие/я, произтича от разпоредбата на чл. 26, ал. 5 от ЗДДС. Тя регламентира, че данъчната основа на такива доставки се намалява при предоставянето на отстъпките. Съгласно чл. 18, ал. 4 от ППЗДДС, когато търговската отстъпка се получава след датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа се намалява с издаването на кредитно известие. Редът и сроковете за документиране на промените в данъчните основи на доставките, настъпили след възникването на тяхното данъчно събитие (или поради отмяна на документиране, но несъстояла се доставка) е регламентиран в чл.115 от ЗДДС. В съответствие с него промяната се се документира по реда на чл.115 от ЗДДС с кредитно известие към фактурата за доставката/ите на стоката, за която се прави отстъпка. Освен реквизитите по чл.114 от закона известието следва да сдържа номера и датата на фактурата, към която е издадено, и основанието за издаването му (в случая "търговска отстъпка под формата на стока). В същото време предоставянето на натуралния бонус следва да се документира със съответната фактура.

 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ПРЕЗ 2011 ГОДИНА. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ .автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ЗА 2012 ГОДИНА.автор:Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕ В СЪВМЕСТНИ ПРЕДПРИЯТИЕ СЪГЛАСНО МСС 31 .автор: Христина Колева

  Виж повече

 • Предприятията, които наемат лица за временна работа, задължително се регистрират в Агенция по заетостта.автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА ДЪРВОДОБИВА, КАТО ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ. автор: Костадин Иванов

  Виж повече

 • Ред за възстановяване на неоснователно получени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване.автор: Галина Николова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА АМОРТИЗАЦИЯТА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

 • Удължено, непълно и сумирано работно време.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 4/4.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв