Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г., автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • КОЙ МОЖЕ ДА РАБОТИ КАТО ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ ПО ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ ИДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ?автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • АМОРТИЗАЦИОННАТА ПОЛИТИКА - ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор: Борис Решовски

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕДЕЛА НА НАПУСКАЩ СЪДРУЖНИК.автор:Георги Петков

  Виж повече

 • Документиране и облагане на бонуси по ЗДДС при натурален рабат.автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ПРЕЗ 2011 ГОДИНА. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ .автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ЗА 2012 ГОДИНА.автор:Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕ В СЪВМЕСТНИ ПРЕДПРИЯТИЕ СЪГЛАСНО МСС 31 .автор: Христина Колева

  Виж повече

 • Предприятията, които наемат лица за временна работа, задължително се регистрират в Агенция по заетостта.автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА ДЪРВОДОБИВА, КАТО ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ. автор: Костадин Иванов

  С чл.184 от ЗКПО се регламентира специално данъчно облекчение под формата на преотстъпване на корпоративен данък за юридическите лица,който извършват производствена дейност в община с ниво на безработицата,надхвърлящо средното за страната. Производствена дейност за целите на чл.184 съгласно § 1,т.28 от ПЗР на закона е създаването на нов продукт чрез механично,физическо или химическо преобразуване /обработка или преработка/ на суровини и материали с цел последваща реализация и биологична трансформация на живи животни или растения. Становище на ЦУ на НАП относно дефинирането на дърводобива като производствена дейност за целите на прилагане на чл.184 от ЗКПО и преотстъпване на корпоративен данък се съдържа в писмо № 91-00237 от 2 юни 2010 г.То се изразява и мотивира по следния начин: По смисъла на чл.53 от Закона за горите /ЗГ/ ползването на горите и земите от горския фонд се осъществява чрез добив на дървесина и разпореждане с нея. Ползването на дървесината от гори и земи от държавния горски фонд се осъществява по един от начините,определени с ал.2,т.1 и т.6 на чл.53 от ЗГ.Съгласно § 2,т.4 от Допълнителните разпоредби на ЗГ добиването на дървесината е дефинирано като извършване на сеч и извоз на дървесина до временен склад. Следва да се има предвид и това,че в Класификатора на икономическите дейности /КИД-2008/,одобрен от председателя на Националния статистически институт със заповед №РД-07-317 от 29.11.200- г., дърводобивът като вит производствена дейност попада в сектор "А" -Селско,горско и рибно стопанство. Дърводобивът като вид производствена дейност според Класификатора на икономическите дейности включва : - добиване на трупи за дървопреработващите предприятия; - добиване на трупи,употребени необработени,нецепени,незаострени като подпори,стълбове за огради,колове; - събиране и добиване на дърва за горене; - събиране и добиване на остатъци - дънери,клонове,вейки и други за горене,получени при дърводобива и прибиране на реколтата от гората; - добиване на дървени въглища в гората по традиционни методи За нуждите на данъчното облагане по ЗКПО и по-конкретно по отношение на прилагането на правилата за преотстъпване на корпоративен данък определящо е легалното определение на производствена дейност,съдържащо се в данъчен закон. От § 1,т.28 на ЗКПО е видно,че според законодателят механичното, физическото или химическото преобразуване на суровини и материали се изразява в различни форми на тяхната обработка и преработка с цел реализацията на нов, видоизменен продукт.. Но в ЗКПО не се квалифицира изрично дърводобивът като производствена дейност. Ето защо понятието за дърводобив трябва да се разглежда в светлината на заложените в ДР на ЗКПО понятия. Предвид на гореизложеното дърводобивът представлява механично преобразуване на един продукт,който е предназначен да се използва за последваща реализация Дърводобивът включва различни елементи,които разглеждани поотделно имат характер на услуги,но разглеждани общо,дейностите по отсичане, кастрене, обелване, размерване и транспортиране до временен склад променят характерът и предназначението на дървесината като вид суровина с цел получаване на нов продукт .В подкрепа на това твърдение е и решение на Върховния административен съд с № 5132 от 07.05.2008 г.

 • Ред за възстановяване на неоснователно получени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване.автор: Галина Николова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА АМОРТИЗАЦИЯТА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

 • Удължено, непълно и сумирано работно време.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 4/4.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв