Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г., автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • КОЙ МОЖЕ ДА РАБОТИ КАТО ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ ПО ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ ИДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ?автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • АМОРТИЗАЦИОННАТА ПОЛИТИКА - ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор: Борис Решовски

  Счетоводната политика е неотменима част от цялостната социално-икономическа политика на предприятието през даден отчетен период. Тя изразява възможностите на счетоводството да осигурява вярна и точна информация за имуществото и финансовото състояние на предприятието, а така също и за постигане на икономически резултати от дейността му. Следователно , счетоводната политика е присъща и характерна за дейността на всяко предприятие в условията на пазарна икономика и представлява съвкупност от организационни, методологически, методически принципи, правила и процедури за регистриране, оценка, обработка, съхраняване и ползване на счетоводна информация, възприета от ръководството на предприятието за даден период. Счетоводната политика по същество е приетия от предприятието цялостен счетоводен модел за отчитане и представяне дейността на предприятието1. В т. 25.2 от СС 1 "Представяне на финансовите отчети" са посочени изходните постановки и основанията на които трябва да се опира управляващият орган при разработване и приемане на счетоводната политика на предприятието до началото на отчетния период. Предприятието оповестява счетоводната си политика по отношение на базите за оценяване, използвани при изготвяне на финансовия отчет (историческа цена, справедлива стойност, възстановима стойност, нетна реализируема стойност и др.), в допълнение към оповестяването на счетоводните политики, изисквано от останалите счетоводни стандарти. За предприятието съществуват възможности и алтернативи то да прилага специфичен подход при формиране на счетоводната информация по отделни проблеми или по отделни счетоводни обекти, т.е да прилага обособени счетоводни политики като съставни елементи на общата счетоводна политика. Много съществена съставна част на счетоводната политика на предприятието е нейната амортизационна политика. Тя включва принципи, методи, правила и процедури за отразяване разсрочването на амортизируемата стойност на даден актив през предполагаемия му срок на годност. Съгласно т. 7.1. от СС 4 ( НСФОМСП 4 ) Предприятието следва да разработи собствена амортизационна политика, съобразена с изискванията на този стандарт, в която да се посочи информация за: а) възприетия подход за класифициране на активите като дълготрайни материални и нематериални и като амортизируеми и неамортизируеми; б) възприетия подход при определянето на срока на годност на амортизируемите активи; в) възприетия подход при определянето на остатъчната стойност на амортизируемите активи; г) възприетия метод на амортизация по класове от сходни амортизируеми активи; д) друга информация по преценка на предприятието. При формиране и реализиране на амортизационната политика е необходимо да се спазват принципите на счетоводството за текущо начисляване , действащо предприятие , за съпоставимост между приходите и разходите и за предимство на съдържанието пред формата. Важно изискване при спазването на тези принципи е , че амортизации задължително се начисляват на дълготрайните материални и нематериални активи ежемесечно в предприятие, което продължава дейността си, от месеца, следващ месеца на придобиването им или въвеждането им в употреба с изключение на случаите, предвидени в СС 4 "Отчитане на амортизациите".

 • ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕДЕЛА НА НАПУСКАЩ СЪДРУЖНИК.автор:Георги Петков

  Виж повече

 • Документиране и облагане на бонуси по ЗДДС при натурален рабат.автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ПРЕЗ 2011 ГОДИНА. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ .автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ЗА 2012 ГОДИНА.автор:Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕ В СЪВМЕСТНИ ПРЕДПРИЯТИЕ СЪГЛАСНО МСС 31 .автор: Христина Колева

  Виж повече

 • Предприятията, които наемат лица за временна работа, задължително се регистрират в Агенция по заетостта.автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА ДЪРВОДОБИВА, КАТО ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ. автор: Костадин Иванов

  Виж повече

 • Ред за възстановяване на неоснователно получени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване.автор: Галина Николова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА АМОРТИЗАЦИЯТА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

 • Удължено, непълно и сумирано работно време.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 4/4.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73312 лв
1 GBP = 2.17714 лв