Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г., автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • КОЙ МОЖЕ ДА РАБОТИ КАТО ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ ПО ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ ИДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ?автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • АМОРТИЗАЦИОННАТА ПОЛИТИКА - ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор: Борис Решовски

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕДЕЛА НА НАПУСКАЩ СЪДРУЖНИК.автор:Георги Петков

  Виж повече

 • Документиране и облагане на бонуси по ЗДДС при натурален рабат.автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ПРЕЗ 2011 ГОДИНА. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ .автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ЗА 2012 ГОДИНА.автор:Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕ В СЪВМЕСТНИ ПРЕДПРИЯТИЕ СЪГЛАСНО МСС 31 .автор: Христина Колева

  Виж повече

 • Предприятията, които наемат лица за временна работа, задължително се регистрират в Агенция по заетостта.автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА ДЪРВОДОБИВА, КАТО ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ. автор: Костадин Иванов

  Виж повече

 • Ред за възстановяване на неоснователно получени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване.автор: Галина Николова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА АМОРТИЗАЦИЯТА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ.автор:Теодора Рупска

  Начисляването на амортизация на дълготрайните материални активи е свързано с начисляването на разходи. Разходите рефлектират във финансовия резултат и затова са предмет на регламентация не само на счетоводното, но и на данъчното законодателство. Ето защо, въпросите за счетоводното и данъчно регламентиране на амортизацията на дълготрайните материални активи представляват интерес за счетоводната практика. С настоящата статия ще разгледаме счетоводните и данъчни аспекти на амортизацията на дълготрайните материални активи. Дълготрайните материални активи се използват продължително време в предприятието и видимо запазват своя вид. Но вследствие на използването им те се изхабяват. Изхабяването може да бъде физическо или морално. Физическото изхабяване е в резултат на използването на дълготрайните материални активи (ДМА), а моралното - в резултат на развитието на техниката и технологията. Счетоводно изхабяването се отчита чрез начисляването на амортизация. По този начин стойността на амортизируемия актив се намалява. За да се начисли амортизацията на даденият амортизируем актив следва да се избере съответния метод на амортизация. От гледна точка на това дали се амортизират или не съществуват две категории ДМА - амортизуеми и неамортизуеми. Неамортизуеми са: 1. Природните ресурси, които се използват неограничено време, както и такива, които са възстановяеми, без за това да е необходима намесата на използващото ги предприятие; 2. Активи с обществена значимост каквито са паметниците на културата и произведенията на изкуството; 3. Музейни експонати, които са продукт на развитието на човешкото общество или продукт на природата; 4. ДМА в процес на придобиване; 5. ДМА в процес на ликвидация; 6. Напълно амортизираните активи. Известни са два основни вида методи за амортизация - линеен и нелинейни. При линейния през целия период на използване на актива се начислява годишно като амортизация една и съща сума. Трябва да се знае, че начислената годишно сума на амортизацията се нарича годишна амортизационна квота. За да се определи размерът на амортизационната квота трябва да се определи амортизационната норма за съответния ДМА. Амортизационната норма се изчислява в проценти по формулата: Амортизационна норма (%) = 100: Срокът на използване на актива в години. Пример: Предприятие "Х" е закупило машина, чиято първоначална оценка възлиза на 24 000 лева. Полезния срок на годност на машината е 10 години. Да се определи годишната амортизационна квота при линеен метод на амортизация. Амортизационна норма (%) = 100: Срокът на използване на актива в години АН = 100 : 10 = 10% 10% от 24 000 лева е 2 400 лева. Или годишната амортизационна норма възлиза на 2 400 лева. Тъй като амортизацията се начислява ежемесечно - 2 400 : 12 = 200 лева ще се начисляват като амортизация всеки месец. Известни са няколко нелинейни метода на амортизация, които в зависимост от това как се прилагат може да бъдат прогресивни (когато с ежегодно годишната амортизационна квота нараства) и дегресивни (когато ежегодно годишната амортизационна квота намалява). От практическа гледна точка повечето нелинейни методи се използват като дегресивни. В следващите редове ще разгледаме последователно известните нелинейни методи за амортизация.

 • Удължено, непълно и сумирано работно време.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 4/4.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв