Списание Актив

Брой: 4/4.2012

Основна тема: Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г., автор: Валентина Василева

Теми на броя:

КОЙ МОЖЕ ДА РАБОТИ КАТО ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ ПО ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ ИДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ?автор: Любка Ценова

АМОРТИЗАЦИОННАТА ПОЛИТИКА - ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор: Борис Решовски

ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕДЕЛА НА НАПУСКАЩ СЪДРУЖНИК.автор:Георги Петков

Съгласно разпоредбите на чл. 125, ал. 3 от Търговския закон, имуществените последици за съдружник, прекратил участието си в дружеството се уреждат чрез счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието. Напускащият съдружник има право на дял, който може и да се различава от дела в основния капитал на дружеството.Дружественият дял може да е по-голям поради нараснали печалби и резерви на дружеството или пък да е по-малък вследствие на реализирани загуби. При изчисляването на дела на напускащия съдружник се взема за база собствения капитал на дружеството към момента на напускането на съдружника. По принцип собственият капитал е равен на активите на дружеството, намалени с неговите задължения. Изчисляването на дела на напускащия съдружник се извършва като собствения капитал се разделя на броя на съдружниците и се формира сумата за заплащане на напускащият съдружник. Възможно е при определянето на дела на напускащия съдружник да се използва съотношението на собствения капитал на дружеството към основния капитал по баланса към края на месеца на напускането. С получения относителен дял следва да се коригира делът на напускащият съдружник в основния капитал. Резултатът от тази корекция представлява дела на напускащият съдружник. Задължително следва да се следи при изплащането дела на напускащия съдружник дали няма да намалее основния капитал под изискуемия минимум по Търговския закон. При положение, че сумата, която се изплаща на напускащият съдружник ще доведе до намаляване на основния капитал при регистрацията на дружеството под изискуемия минимум е възможно да настъпи декапитализация на това дружество и същото да подлежи не дерегистрация по Търговския закон. Собственият капитал съдържа следните пера: Основен капитал, Резерви, Допълнителен капитал, Неразпределени печалби и непокрити загуби от минали години, Текуща печалба или загуба. Тези елементи на собственият капитал могат да бъдат изплатени на напускащият съдружник под формата на ликвидационен дял. При изплащането на дела на напускащият съдружник може да се използват различни източници. По решение на Общото събрание на дружеството се определя начина, по който се изплаща дружествения дял: в пари, в ценни книжа, в имущество, в имущество с доплащане на една от страните и т.н. При извършен апорт на вещи в дружеството е възможно някоя от апортираните вещи да бъде използвана като начин за изплащане дела на напускащия съдружник. При изплащане дела на напускащ съдружник чрез вещ задължително следва да е налице оценка от лицензиран оценител относно пазарната цена на тази вещ. Това задължение произтича от обстоятелството, че ако лицето е регистрирано лице по ЗДДС върху пазарната цена на тази вещ се начислява данък върху добавената стойност. Съгласно разпоредбите на чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС данъчната основа за определяне на дължимия ДДС е пазарната цена при доставките между свързани лица. Съдружниците се явяват свързани лица с дружеството, изплащащо дела им в натура под формата на вещи по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. При напускането на съдружник вещите, които са собственост на дружеството подлежат на облагане с данък върху добавената стойност, тъй като се прехвърля собствеността върху тях и това се третира като облагаема доставка на стока по смисъла на ЗДДС.

Документиране и облагане на бонуси по ЗДДС при натурален рабат.автор:Лиляна Панева

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ПРЕЗ 2011 ГОДИНА. автор: Иван Златков

Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г., автор: Валентина Василева

НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ .автор: Цветан Станкулов

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ЗА 2012 ГОДИНА.автор:Аспасия Петкова

ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕ В СЪВМЕСТНИ ПРЕДПРИЯТИЕ СЪГЛАСНО МСС 31 .автор: Христина Колева

Предприятията, които наемат лица за временна работа, задължително се регистрират в Агенция по заетостта.автор: Жанет Богомилова

ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА ДЪРВОДОБИВА, КАТО ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ. автор: Костадин Иванов

Ред за възстановяване на неоснователно получени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване.автор: Галина Николова

СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА АМОРТИЗАЦИЯТА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ.автор:Теодора Рупска

Удължено, непълно и сумирано работно време.автор: Гошо Мушкаров

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59855 лв
1 GBP = 2.21729 лв