Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г., автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • КОЙ МОЖЕ ДА РАБОТИ КАТО ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ ПО ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ ИДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ?автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • АМОРТИЗАЦИОННАТА ПОЛИТИКА - ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор: Борис Решовски

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕДЕЛА НА НАПУСКАЩ СЪДРУЖНИК.автор:Георги Петков

  Виж повече

 • Документиране и облагане на бонуси по ЗДДС при натурален рабат.автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ПРЕЗ 2011 ГОДИНА. автор: Иван Златков

  Съществените промени в икономическата среда м страната през последните двадесетина години след преминаването към пазарна икономика наложиха и изменения в нормативната уредба за изграждане и функциониране на системите за икономическа информация , в това число и в счетоводството. Свидетели сме на ежегодни промени в правилата за организацията и осъществяването на счетоводството. Първият закон за счетоводството след промените беше приет през 1991 година. Поради многократните му промени, края на 2001 година - в Държавен вестник бр. 98 бе обнародван изцяло променен счетоводен закон. Този закон влезе в сила от 01.01.2002 година. Но и този закон беше изменян и допълван след приемането му петнадесет пъти. Това налага както инвеститорите, така и ръководителите на бизнеса - управители, финансови директори, съставители на финансови отчети, счетоводители и други икономисти и юристи да следят ежегодните промени в този закон и са се съобразяват и с тях (както и с всички останали норми на закона) в своята работа. Целта на настоящата разработка е да припомни на читателите промените в счетоводния закон през последната, 2011 година, като направи, където е необходимо по преценка на автора и кратък коментар на тези промени. Промените са обнародвани в ДВ бр. 34 от 29 април и в ДВ бр. 99 от 16 декември. Първата промяна е в член 5"А". Този член регламентира организацията на текущото отчитане в бюджетните предприятия. Създадени да две нови алинеи - пета и шеста. В алинея пета е определено, че министърът на финансите, съгласувано с председателя на Националния статистически институт може да определя предприятията, които не са бюджетни по смисъла на § 1, точка 1-ва от Допълнителните разпоредби н Закона за счетоводството да прилагат стандартите и сметкоплана по ал. 1ва, (т.е. - тези за бюджетните предприятия), както и методическите указания по ал.2 (за прилагането на тези стандарти и сметкоплан), когато тези предприятия попадат в сектора "държавно управление" (дефиниран в допълнителните разпоредби на закона) и не са търговски дружества.

 • НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ .автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ЗА 2012 ГОДИНА.автор:Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕ В СЪВМЕСТНИ ПРЕДПРИЯТИЕ СЪГЛАСНО МСС 31 .автор: Христина Колева

  Виж повече

 • Предприятията, които наемат лица за временна работа, задължително се регистрират в Агенция по заетостта.автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА ДЪРВОДОБИВА, КАТО ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ. автор: Костадин Иванов

  Виж повече

 • Ред за възстановяване на неоснователно получени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване.автор: Галина Николова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА АМОРТИЗАЦИЯТА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

 • Удължено, непълно и сумирано работно време.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 4/4.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв