Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г., автор: Валентина Василева

  В Държавен вестник, бр. 15 от 21.02.2012 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС, поправен с ДВ бр.16 от 24.02.2012 г. Съгласно § 20 от ПЗР на ППЗДДС основната част от измененията влизат в сила от датата на обнародване, т.е. 21.02.2012 г. , с изключение на § 17, т. 1, който влиза в сила от 01.03.2012 г., и § 14, § 17, т. 2 и 3 и § 18, които влизат в сила от 01.06.2012 г. При коментара на съответните изменения, които влизат в сила от по-късна дата това е отбелязано. В промените в ППЗДДС са отразени измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в ДВ бр. 99 от 16.12.2011 г., както и са извършени някои редакционни промени. Основните изменения и допълнения в ППЗДДС са: ў Нови доказателства за извършване на услуги по настаняване; ў Изменения, свързани с регистрация и дерегистрация по ЗДДС; ў Промени в отчетните регистри. Доказателства за услуги по настаняване Във връзка с направената промяна по отношение на прилагане на редуцираната ставка от 9 % при настаняване по чл.66, ал.2 ЗДДС са предвидени документи за доказване на доставката по настаняване в зависимост от обстоятелството кой е доставчика на настаняване. В чл.40, ал. 1 ППЗДДС са регламентирани доказателствата когато услугата се предоставя от лице, извършващо настаняване в туристически обекти, а именно: ў копие от регистъра на настанените туристи; ў удостоверение за категоризация на туристическия обект; ў фактура за доставката, с изключение на случаите, когато издаването й не е задължително съгласно чл. 113, ал. 3 ЗДДС (получателят на услугата е физическо лице). Тези доказателства ще следва да има доставчик - хотелиер, който предоставя услуги по настаняване както на краен клиент (пътуващо лице), така и например ако получателя на услугата е туроператор. Съгласно чл.40, ал.2 ППЗДДС за доказване на основание за прилагане на редуцирана ставка от 9 %, когато услугата по настаняване се предоставя от туроператор, който не прилага глава шестнадесета от ЗДДС (облагането на маржа в цената), същият следва да разполага с: ў фактура и договор с лица, извършващи настаняване в категоризирани туристически обекти; ў фактура за доставката. Това означава, че ако туроператор 1 продава на туроператор 2 услуги по настаняване в български хотел за да приложи ставката от 9 % следва да разполага с: ў договор с хотелиер, който фактически извършва услугата и фактура, която да е издадена от хотелиера (също с 9 % ДДС) И ў фактура издадена от туроператор 1 на туроператор 2 също с 9 % ДДС. Следва да се отбележи, че в ППЗДДС не са публикувани други изменения, които да регламентират доставката на обща туристическа услуга от туроператор на друг туроператор. Не са извършени допълнения в ППЗДДС, които да дефинират как ще се третира продажбата на туристически пакет от туроператор 1 на туроператор 2 - като една цялостна услуга или като отделни видове доставки със самостоятелно данъчно третиране и как ще се определя мястото на изпълнение на доставката. Очаква се указание на НАП относно данъчното третиране на тези доставки.

 • КОЙ МОЖЕ ДА РАБОТИ КАТО ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ ПО ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ ИДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ?автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • АМОРТИЗАЦИОННАТА ПОЛИТИКА - ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор: Борис Решовски

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕДЕЛА НА НАПУСКАЩ СЪДРУЖНИК.автор:Георги Петков

  Виж повече

 • Документиране и облагане на бонуси по ЗДДС при натурален рабат.автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ПРЕЗ 2011 ГОДИНА. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ .автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ЗА 2012 ГОДИНА.автор:Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕ В СЪВМЕСТНИ ПРЕДПРИЯТИЕ СЪГЛАСНО МСС 31 .автор: Христина Колева

  Виж повече

 • Предприятията, които наемат лица за временна работа, задължително се регистрират в Агенция по заетостта.автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА ДЪРВОДОБИВА, КАТО ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ. автор: Костадин Иванов

  Виж повече

 • Ред за възстановяване на неоснователно получени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване.автор: Галина Николова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА АМОРТИЗАЦИЯТА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

 • Удължено, непълно и сумирано работно време.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 4/4.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73312 лв
1 GBP = 2.17714 лв