Списание Актив

КОЙ МОЖЕ ДА РАБОТИ КАТО ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ ПО ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ ИДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ?автор: Любка Ценова

АМОРТИЗАЦИОННАТА ПОЛИТИКА - ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор: Борис Решовски

ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕДЕЛА НА НАПУСКАЩ СЪДРУЖНИК.автор:Георги Петков

Документиране и облагане на бонуси по ЗДДС при натурален рабат.автор:Лиляна Панева

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ПРЕЗ 2011 ГОДИНА. автор: Иван Златков

Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г., автор: Валентина Василева

В Държавен вестник, бр. 15 от 21.02.2012 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС, поправен с ДВ бр.16 от 24.02.2012 г. Съгласно § 20 от ПЗР на ППЗДДС основната част от измененията влизат в сила от датата на обнародване, т.е. 21.02.2012 г. , с изключение на § 17, т. 1, който влиза в сила от 01.03.2012 г., и § 14, § 17, т. 2 и 3 и § 18, които влизат в сила от 01.06.2012 г. При коментара на съответните изменения, които влизат в сила от по-късна дата това е отбелязано. В промените в ППЗДДС са отразени измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в ДВ бр. 99 от 16.12.2011 г., както и са извършени някои редакционни промени. Основните изменения и допълнения в ППЗДДС са: ў Нови доказателства за извършване на услуги по настаняване; ў Изменения, свързани с регистрация и дерегистрация по ЗДДС; ў Промени в отчетните регистри. Доказателства за услуги по настаняване Във връзка с направената промяна по отношение на прилагане на редуцираната ставка от 9 % при настаняване по чл.66, ал.2 ЗДДС са предвидени документи за доказване на доставката по настаняване в зависимост от обстоятелството кой е доставчика на настаняване. В чл.40, ал. 1 ППЗДДС са регламентирани доказателствата когато услугата се предоставя от лице, извършващо настаняване в туристически обекти, а именно: ў копие от регистъра на настанените туристи; ў удостоверение за категоризация на туристическия обект; ў фактура за доставката, с изключение на случаите, когато издаването й не е задължително съгласно чл. 113, ал. 3 ЗДДС (получателят на услугата е физическо лице). Тези доказателства ще следва да има доставчик - хотелиер, който предоставя услуги по настаняване както на краен клиент (пътуващо лице), така и например ако получателя на услугата е туроператор. Съгласно чл.40, ал.2 ППЗДДС за доказване на основание за прилагане на редуцирана ставка от 9 %, когато услугата по настаняване се предоставя от туроператор, който не прилага глава шестнадесета от ЗДДС (облагането на маржа в цената), същият следва да разполага с: ў фактура и договор с лица, извършващи настаняване в категоризирани туристически обекти; ў фактура за доставката. Това означава, че ако туроператор 1 продава на туроператор 2 услуги по настаняване в български хотел за да приложи ставката от 9 % следва да разполага с: ў договор с хотелиер, който фактически извършва услугата и фактура, която да е издадена от хотелиера (също с 9 % ДДС) И ў фактура издадена от туроператор 1 на туроператор 2 също с 9 % ДДС. Следва да се отбележи, че в ППЗДДС не са публикувани други изменения, които да регламентират доставката на обща туристическа услуга от туроператор на друг туроператор. Не са извършени допълнения в ППЗДДС, които да дефинират как ще се третира продажбата на туристически пакет от туроператор 1 на туроператор 2 - като една цялостна услуга или като отделни видове доставки със самостоятелно данъчно третиране и как ще се определя мястото на изпълнение на доставката. Очаква се указание на НАП относно данъчното третиране на тези доставки.

НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ .автор: Цветан Станкулов

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ЗА 2012 ГОДИНА.автор:Аспасия Петкова

ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕ В СЪВМЕСТНИ ПРЕДПРИЯТИЕ СЪГЛАСНО МСС 31 .автор: Христина Колева

Предприятията, които наемат лица за временна работа, задължително се регистрират в Агенция по заетостта.автор: Жанет Богомилова

ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА ДЪРВОДОБИВА, КАТО ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ. автор: Костадин Иванов

Ред за възстановяване на неоснователно получени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване.автор: Галина Николова

СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА АМОРТИЗАЦИЯТА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ.автор:Теодора Рупска

Удължено, непълно и сумирано работно време.автор: Гошо Мушкаров

Основна тема: Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г., автор: Валентина Василева

Брой: 4/4.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58804 лв
1 GBP = 2.24292 лв