Списание Актив
 • Тема на броя:
  СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ.СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ, ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ЗА 2011г.автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • ДАНЪЧНИ РЕГУЛАЦИИ ПРИ ДЕКАПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЯ И НА СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ЛИХВЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЗЕМАНИЯ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА РИСКА "ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА". автор: Гошо Мушкаров

  1. Трудова злополука В съответствие с чл. 55 от Кодекса за социално осигуряване, трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето на осигурено по реда на по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО лице, което е станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт. Трудова е и злополуката, станала с осигуреното лице по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до: " основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер; " мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден; " мястото за получаване на възнаграждение. Не се смята за трудова злополуката, при която пострадалият умишлено е увредил здравето си. Анализът на обстоятелствата по злополуката, оценката на последиците от нея и определянето й като трудова се извършва по реда на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки. 2. Договор за задължително застраховане Рискът от настъпване на трудовата злополука в значителна степен зависи от икономическа дейност на работодателя, както и от специфичните условия, при които тя се изпълнява. Едно от основните задължения на работодателите е за своя сметка да застраховат за риска "трудова злополука" работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им (чл. 52, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд). Условията и редът за това застраховане са определени от Министерския съвет в Наредбата задължителното застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" (по-нататък наричана накратко Наредбата, обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.). Задължителното застраховане за риска "Трудова злополука" се извършва въз основа на договори за задължително застраховане, по който страни са работодателят и застрахователят. Като страна по такъв договор може да бъде конструиран само застраховател, притежаващ разрешение за извършване на дейност по реда на т. 1 от раздел II на приложение № 1 към Кодекса за застраховането. Договорът за задължителната застраховка "Трудова злополука" се сключва от работодателя и застрахователя или от упълномощени от тях лица за всяка календарна година. Срокът на договора не може да бъде по-дълъг от 12 месеца и по-кратък от един месец. Правата по договора за задължителната застраховка "Трудова злополука" се погасяват с 5-годишна давност от датата на настъпване на застрахователното събитие. В застрахователния договор се определят конкретните размери на застрахователните премии. Те могат да са годишни или месечни в зависимост от срока на трудовото правоотношение между работника или служителя и работодателя. Застрахователната премия може да бъде разсрочвана на месечни, тримесечни или шестмесечни вноски, както и при други схеми, договорени между страните. Застрахователят носи отговорност за причинени вреди на здравето на работниците и служителите при трудова злополука до размера на застрахователната сума, определени в договора за застраховане. 3. Обхват на задължителното застраховане за риска "трудова злополука" На задължително застраховане за риска "трудова злополука" подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност, в което е допуснат трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. По този ред не подлежат на задължително застраховане за риска "трудова злополука": " работниците и служителите, които са застраховани на друго основание за същия риск; " военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; " служителите от МВР и от Главна дирекция "Национална служба Гражданска защита". Икономическата дейност на предприятието във връзка с прилагането на Наредбата се определя съгласно Националната клас

 • Какво не знаем за здравноосигурителните вноски. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Кои лица могат да се осигуряват по свое желание за пенсия по българското законодателство за времето, през което са работили в чужбина. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2011 ГОДИНА. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • ПОКУПКА, ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА И ОТПИСВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ КАТО ФИНАНСОВИ АКТИВИ "ДЪРЖАНИ ДО ПАДЕЖ". автор: доц. д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • Права на наследниците от гледна точка на пенсионното производство. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • Промени в пенсионните права от началото на 2012 г. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Промени на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от 1 януари 2012г. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Промени от началото на 2012 г. в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица . автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Разходите от обезценка на вземания при годишното приключване за данъчни цели. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА НА ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА КОМПАНИЯ - СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕТО Й. автор:Доц. д-р Диана Петрова

  Виж повече

Брой: 3/3.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв