Списание Актив

Брой: 3/3.2012

Основна тема: СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ.СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ, ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ЗА 2011г.автор: Мина Димитрова

Теми на броя:

ДАНЪЧНИ РЕГУЛАЦИИ ПРИ ДЕКАПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЯ И НА СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ЛИХВЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЗЕМАНИЯ. автор:Цветан Станкулов

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА РИСКА "ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА". автор: Гошо Мушкаров

Какво не знаем за здравноосигурителните вноски. автор: Аспасия Петкова

Кои лица могат да се осигуряват по свое желание за пенсия по българското законодателство за времето, през което са работили в чужбина. автор: Румяна Станчева

ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2011 ГОДИНА. автор: Иван Златков

ПОКУПКА, ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА И ОТПИСВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ КАТО ФИНАНСОВИ АКТИВИ "ДЪРЖАНИ ДО ПАДЕЖ". автор: доц. д-р Десислава Йосифова

Права на наследниците от гледна точка на пенсионното производство. автор: Галина Николова

Кодексът за социално осигуряване /КСО/ регламентира отпускане на няколко вида пенсии. Една от тези пенсии е наследствената пенсия. В случай на смърт наследниците на починалото лице имат право да поискат отпускане на наследствена пенсия, ако отговарят на точно определени законови условия. Условията и редът за отпускане на наследствени пенсии се регламентират в Кодекса за социално осигуряване /КСО/ и Наредбата за пенсиите и осигурителният стаж /НПОС/. В производството по отпускане на наследствени пенсии участват наследниците, осигурителите на лицата и компетентното териториално поделение на НОИ. За улеснение в настоящия материал ще ги разделим на три основни групи. Първата група сформират т.нар. наследници на починалото лице, които могат да бъдат: ў Децата на починалия/те родител/и. ў Преживелият съпруг. ў Родителите на починалия. ў Наследниците на безвестно отсъстващ пенсионер или осигурен. Към втора група се отнасят осигурителите, а към трета група - Териториалното поделение на НОИ /ТП на НОИ/. За отпускане на наследствена пенсия е необходимо да се подготвят точно определени документи. Те се определят от обстоятелството, дали приживе наследодателят е получавал пенсия или не. Необходимите документи за отпускане на наследствена пенсия от наследодател, който не е бил пенсионер са - 1.Заявление за пенсиониране - типов образец - за отпускане на лична пенсия на наследодателя; 2.Удостоверение обр. УП-3 - типова бланка - изготвя се за този трудов стаж, който не е упоменат в трудовата книжка на наследодателя или не е надлежно заверен; 3.Удостоверение обр. УП-2 за годишното брутно трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж след 01.01.1997 г. до датата на пенсионирането. За времето от 01.01.2000 г. се вписва годишното брутно трудово възнаграждение или доходът, върху който са внесени осигурителни вноски;

Промени в пенсионните права от началото на 2012 г. автор: Жанет Богомилова

Промени на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от 1 януари 2012г. автор: проф.Костадин Иванов

Промени от началото на 2012 г. в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица . автор: Димитър Бойчев

Разходите от обезценка на вземания при годишното приключване за данъчни цели. автор: Лиляна Панева

СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА НА ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА КОМПАНИЯ - СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕТО Й. автор:Доц. д-р Диана Петрова

СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ.СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ, ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ЗА 2011г.автор: Мина Димитрова

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59855 лв
1 GBP = 2.21729 лв