Списание Актив
 • Тема на броя:
  СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ.СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ, ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ЗА 2011г.автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • ДАНЪЧНИ РЕГУЛАЦИИ ПРИ ДЕКАПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЯ И НА СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ЛИХВЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЗЕМАНИЯ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА РИСКА "ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА". автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Какво не знаем за здравноосигурителните вноски. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Кои лица могат да се осигуряват по свое желание за пенсия по българското законодателство за времето, през което са работили в чужбина. автор: Румяна Станчева

  Лицата, които не подлежат на задължително осигуряване, но по свое желание и за своя сметка могат да се осигуряват за пенсия по българското законодателство са определени в чл. 4, ал. 5 и ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и в Раздел ІІ на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Това са: - изпратените на работа в чужбина от български посредник; - изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи служители; - работещите в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; - съпругът/съпругата на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат; За времето, през което работят и живеят в чужбина тези лица по свое желание и за своя сметка имат възможност да се осигуряват за пенсия по българското законодателство. Осигуряването им не е свързано с упражняването на трудова дейност, която е основание за задължително осигуряване по Кодекса за социално осигуряване. Тези лица са включвани в кръга на осигурените лица по Кодекса за социално осигуряване през различни години. 1. Осигуряването на изпратените на работа в чужбина от български посредник Нормативно основание за осигуряването на лицата, изпратени на работа в чужбина чрез български посредник има още преди влизане в сила на разпоредбите на Кодекса за задължително обществено осигуряване преименуван от 2003 г. на Кодекс за социално осигуряване. За периода от 1 януари 1975 г. до 1 юни 1990 г. тези лица се осигуряват по българското законодателство по реда на Наредбата за условията, при които българските граждани могат да се изпращат и да работят в чужбина, приета с Постановление №13 на МС от 1975 г. По реда на тази наредба лицата подлежат на осигуряване по Държавното обществено осигуряване съгласно действуващите законни разпоредби в Народна република България. Осигуряването им се е провеждало чрез работодателя, при който лицето е работило преди заминаването. Работодателят издава и необходимите документи за осигурителен стаж и доход. Когато преди заминаването лицето не е работило осигуряването му се извършва от изпращащата организация. За периода от 1 юни 1990 г. до 1 януари 1992 г. изпратените на работа в чужбина чрез български посредник се осигуряват по реда на Наредбата за българските граждани, които работят в други държави чрез посредничеството на български фирми или организации, а от 01.01.1992 г. по реда на Наредбата за трудовите и осигурителни отношения на българските граждани, изпратени на работа в чужбина от български посредник. За този период осигуряването на лицата е доброволно по тяхно желание и за тяхна сметка, като българският посредник действа като осигурител за тях и издават документи за трудовия им стаж. Нормативно основание за осигуряване на работещите в чужбина български граждани чрез посредническа организация е създадено в Кодекса за социално осигуряване от 8 август 2000 г. Редът за осигуряването е определен чл. 16 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. За периода 01.01.2000 г. до 31.12. 2000 г. за лицата, които са се осигурявали по реда на Наредбата за трудовите и осигурителни отношения на българските граждани, изпратени на работа в чужбина от български посредник. е създадена възможност да продължат да се осигуряват по същия ред.

 • ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2011 ГОДИНА. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • ПОКУПКА, ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА И ОТПИСВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ КАТО ФИНАНСОВИ АКТИВИ "ДЪРЖАНИ ДО ПАДЕЖ". автор: доц. д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • Права на наследниците от гледна точка на пенсионното производство. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • Промени в пенсионните права от началото на 2012 г. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Промени на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от 1 януари 2012г. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Промени от началото на 2012 г. в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица . автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Разходите от обезценка на вземания при годишното приключване за данъчни цели. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА НА ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА КОМПАНИЯ - СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕТО Й. автор:Доц. д-р Диана Петрова

  Виж повече

Брой: 3/3.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв