Списание Актив
 • Тема на броя:
  СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ.СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ, ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ЗА 2011г.автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • ДАНЪЧНИ РЕГУЛАЦИИ ПРИ ДЕКАПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЯ И НА СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ЛИХВЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЗЕМАНИЯ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА РИСКА "ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА". автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Какво не знаем за здравноосигурителните вноски. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Кои лица могат да се осигуряват по свое желание за пенсия по българското законодателство за времето, през което са работили в чужбина. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2011 ГОДИНА. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • ПОКУПКА, ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА И ОТПИСВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ КАТО ФИНАНСОВИ АКТИВИ "ДЪРЖАНИ ДО ПАДЕЖ". автор: доц. д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • Права на наследниците от гледна точка на пенсионното производство. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • Промени в пенсионните права от началото на 2012 г. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Промени на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от 1 януари 2012г. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Промени от началото на 2012 г. в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица . автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Разходите от обезценка на вземания при годишното приключване за данъчни цели. автор: Лиляна Панева

  Търговските вземания на данъчно задължените лица (ДЗЛ) са актив, чиято стойност подлежи на преразглеждане и в зависимост от обстоятелствата, довели до изменение на нейния размер води до необходимост от преобразуване на счетоводния финансов резултат в резултат за данъчни цели. Отписването на вземането или на несъбираемата част от него (обезценката му) се съпътства с отчитане на разход. Кога този разход ще бъде признат за целите на данъчното облагане? 1. Общи положения Основните принципи за данъчно третиране на счетоводните приходи и разходи от последващи оценки на активи и пасиви са регламентирани в разпоредбите на чл. 34 на ЗКПО. В съответствие с тях, ако в годината на счетоводното отчитане на разходите не е настъпило някое от обстоятелствата по чл. 37 от закона, те не се признават за данъчни цели и формират данъчни временни разлики. Обстоятелствата, при които разходите от обезценката (отписването) на дадено вземане се признава за данъчни цели, са посочени в чл. 37, т. 1 - т. 6 на закона. Като такива са посочени: - изтичането на давностния срок на вземането, но не повече от 5 години от момента, в който то е станало изискуемо; - възмездното прехвърляне на вземането; - наличието на производство по несъстоятелност на длъжника, прекратено с утвърден оздравителен план, в който се предвижда непълно удовлетворяване на данъчно задълженото лице (ДЗЛ); непризнатите приходи и разходи се признават за данъчни цели само по отношение на намалението на вземането; - влязло в сила съдебно решение, с което е постановено, че вземането или част от него е недължимо (признават се до недължимата част на вземането); - погасяването на вземанията по силата на закон преди изтичане на давностния им срок; - заличаването на длъжника, когато вземането или част от него е останало неудовлетворено (до размера на неудовлетворената част). 2. Особености при оценката за настъпването на някои обстоятелства 2.1. Относно изтичането на давностния срок на вземането При оценката на обстоятелствата във връзка с изтичането на давностния срок за целите на ЗКПО се игнорират някои от събитията, които според чл. 116 и чл. 117 от ЗЗД са основание за прекъсване на този срок и за започване на нов давностен срок. В този смисъл е и решение № 14145 от 28.08.2008 г. на ВАС във връзка със спор между ДЗЛ и администрацията по приходите . Процесният спор е относно непризнаването на отчетени от лицето данъчни временни разлики, получени в резултат на отписани от него несъбираеми вземания поради изтичане на 5 - годишния им давностен срок. Мотив на ревизиращите органи за непризнаване на осчетоводените разходи от отписаните вземания е прекъсването на давностния им срок, вследствие наличието на потвърдителни писма от длъжниците на лицето, получени от него във връзка с изискванията за годишна инвентаризация на вземанията в съответствие със ЗСч. Според посоченото решение на ВАС, прекъсването на давността от гледна точка на ЗЗД не намира приложение при взаимоотношенията данъчен субект - държава във връзка с разпоредбите на ЗКПО. При тях е приложима разпоредбата на чл. 37, т. 1 на закона, според която разходът от отписване на вземане се признава "при изтичане на давностния срок на вземането, но не повече от 5 - години от момента, в който вземането е станало изискуемо". Задължението на ДЗЛ да извършват инвентаризация на вземанията си и потвърждаване на задълженията си произтича от разпоредбите на ЗСч. и приходната администрация не може да черпи основания за облагане на данъкоплатците, произтичащи от техни действия, извършени в изпълнение на тези задължения.

 • СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА НА ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА КОМПАНИЯ - СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕТО Й. автор:Доц. д-р Диана Петрова

  Виж повече

Брой: 3/3.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв