Списание Актив
 • Тема на броя:
  СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ.СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ, ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ЗА 2011г.автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • ДАНЪЧНИ РЕГУЛАЦИИ ПРИ ДЕКАПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЯ И НА СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ЛИХВЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЗЕМАНИЯ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА РИСКА "ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА". автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Какво не знаем за здравноосигурителните вноски. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Кои лица могат да се осигуряват по свое желание за пенсия по българското законодателство за времето, през което са работили в чужбина. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2011 ГОДИНА. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • ПОКУПКА, ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА И ОТПИСВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ КАТО ФИНАНСОВИ АКТИВИ "ДЪРЖАНИ ДО ПАДЕЖ". автор: доц. д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • Права на наследниците от гледна точка на пенсионното производство. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • Промени в пенсионните права от началото на 2012 г. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Промени на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от 1 януари 2012г. автор: проф.Костадин Иванов

  ДОПК е в сила от 1 януари 2006 г. Прилага се 6 години и е променян 36 пъти средно 6 пъти ежегодно.Той е най-често променяният данъчен закон. С последната промяна,която е в сила от 1 януари 2012г. /ДВ бр.99 от 16.12.2011г / се изменя глава двадесет и седма "а", която регламентира осъществяването на административно сътрудничество между държавите - членки на Европейския съюз, в областта на събирането на вземания от данъци и такси. Целта на промените в ДОПК е да се отрази новата Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 г. относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки, с която се отменя Директива 2008/55/ЕО. Разпоредбите на новата директива следва да се въведат в националното законодателство до 31 декември 2011 г. С промените в ДОПК се транспонира директивата в националното законодателство. Регламентираната взаимна помощ се изразява в правото на запитваща държава членка за случаите и при условията, определени в директивата, да отправи искане за информация, уведомяване, събиране и обезпечаване на вземания, както и задължението на запитаната държава членка да извърши всички необходими действия, свързани с осъществяването на взаимната помощ. Основните изменения в глава двадесет и седем "а" на ДОПК, са следните: " Разширява се обхватът на взаимната помощ при събиране на вземания от данъци и такси; " Разширява се обхватът на лицата, по отношение на които ще се извършва взаимната помощ - всички физически и юридически лица, както и всички форми на правни сдружения (неперсонифицирани дружества, тръстове, фондации и др.), установени на територията на ЕС; " Предоставят се по-широки възможности за събиране и обезпечаване на вземания чрез подаване на искане за взаимна помощ до друга държава членка, дори средствата за събиране на вземанията в запитващата държава да не са напълно изчерпани; " Приема се единен инструмент за предприемане на изпълнителни мерки в запитана държава членка и единен стандартен формуляр за информация, уведомяване, събиране на вземане и обезпечителни мерки; " Урежда се обменът на информация без предварително искане при възстановяване на данъци; " Създава се възможност длъжностни лица от запитваща държава членка да присъстват и да подпомагат извършването на действията в административните и съдебните производства в запитаната държава членка; " Въвежда се задължение всички искания и документи да се изпращат по електронен път от компетентните органи на държавите членки в електронен формат и чрез електронна мрежа ССN при наличието на точни правила относно езиковия режим и документите; " Регламентира се възстановяването за сметка на длъжника на разноските, свързани със събиране на вземането; " Създава се режим на обжалване действията на запитания и запитващия орган в процеса на събиране на вземанията; " Създава се регламентация по отношение на давностните срокове и режим за защита на информацията, която се обменя в рамките на взаимната помощ.

 • Промени от началото на 2012 г. в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица . автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Разходите от обезценка на вземания при годишното приключване за данъчни цели. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА НА ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА КОМПАНИЯ - СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕТО Й. автор:Доц. д-р Диана Петрова

  Виж повече

Брой: 3/3.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72002 лв
1 GBP = 2.19547 лв