Списание Актив
 • Тема на броя:
  СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ.СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ, ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ЗА 2011г.автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • ДАНЪЧНИ РЕГУЛАЦИИ ПРИ ДЕКАПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЯ И НА СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ЛИХВЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЗЕМАНИЯ. автор:Цветан Станкулов

  Темата за декапитализацията на предприятия от реалния сектор на икономиката е още по-актуална в началото на текущата година, защото според данни, представени от статистиката размерите на междуфирмената задлъжнялост в страната е преминала критичната точка. За илюстрация в този смисъл могат да се посочат данните, според които масата на междуфирмената задлъжнялост от една страна и задлъжнялостта на фирмите към банките и фиска, включително данъци и осигурителни вноски от друга страна, превишава с 2.2 пъти размера на брутния вътрешен продукт на страната. Пак в този смисъл могат да се посочат данните, според които превишението на привлеченият капитал, отнесено към сумарния размер на собствения капитал на предприятията е приблизително 57%. За сравнение, допустимата за целите на данъчното облагане рамка, според която не е налице декапитализация на предприятието, когато сумата на привлеченият капитал, отнесена към сумата на собственият капитал, не е равна и не превишава 33.33%. Горепосочената информация показва по недвусмислен начин, че продължава тенденцията на масово задлъжняване, а от там и фалити на предприятия от реалната икономика, което налага още веднъж да се привлече вниманието на мениджърските екипи и счетоводните практики към данъчната трактовка на операциите, отразяващи наличието на декапитализация. Това е наложително и, защото националното данъчно законодателство като цяло и най-вече действащият Закон за корпоративното подоходно облагане, не са индиферентни към създадената икономическа ситуация и финансовата реалност, когато трябва да се защити фиска. И вече по същество, при създалата се бедствена ситуация е необходимо да се обърне внимание на няколко практически аспекта от данъчната трактовка на операциите, свързани с декапитализацията и лихвените задължения и вземания на предприятията. На първо място е необходимо (най-вече в края на отчетния период) да се установи дали за целите на данъчното облагане е налице декапитализация на отделното предприятие и свързаното с него задължение за регулация на финансовия резултат по реда, предвиден в действащото корпоративно подоходно законодателство.

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА РИСКА "ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА". автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Какво не знаем за здравноосигурителните вноски. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Кои лица могат да се осигуряват по свое желание за пенсия по българското законодателство за времето, през което са работили в чужбина. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2011 ГОДИНА. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • ПОКУПКА, ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА И ОТПИСВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ КАТО ФИНАНСОВИ АКТИВИ "ДЪРЖАНИ ДО ПАДЕЖ". автор: доц. д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • Права на наследниците от гледна точка на пенсионното производство. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • Промени в пенсионните права от началото на 2012 г. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Промени на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от 1 януари 2012г. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Промени от началото на 2012 г. в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица . автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Разходите от обезценка на вземания при годишното приключване за данъчни цели. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА НА ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА КОМПАНИЯ - СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕТО Й. автор:Доц. д-р Диана Петрова

  Виж повече

Брой: 3/3.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71624 лв
1 GBP = 2.21599 лв